Forskningsetiske retningslinjer

Frischsenteret har høye etiske krav til vår forskning.

Forskere ved Frischsenteret plikter å følge allmenne forskningsetiske prinsipper om god vitenskapelig praksis, normer som regulerer forskersamfunnet, forpliktelser overfor de som er gjenstand for forskning og ansvar overfor samfunnet som helhet.

Frischsenteret og våre forskere skal følge forskningsetikkloven og «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi», utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Frischsenteret er tilsluttet Felles redelighetsutvalg for instituttsektoren (FRU).

Prosjektresultater og prosjektrapporter er offentlig tilgjengelig i henhold til våre vedtekter (§12). Publikasjoner er tilgjengelig på våre nettsider og skal som hovedregel utgis med åpen tilgang (Open Access).

Forskning som utføres ved bruk av personopplysninger ved Frischsenteret skal skje i henhold til lover, regelverk og avtaler og med liten risiko for at disse kommer på avveie. Frischsenterets sikkerhetsmål har et høyt ambisjonsnivå og er utdypet i en egen Informasjonssikkerhetsinstruks.

Frischsenteret vil regelmessig ta opp metodiske og forskningsetiske temaer i sine interne seminarer og diskusjoner.

Brudd på forskningsetikken skal varsles Frischsenterets direktør, eller styrelederen hvis saken angår direktøren. Saker behandles lokalt av ledelsen i samarbeid med ansatterepresentanter i første instans. Frischsenteret kan be FRU om uttalelse. Direkte berørte forskere eller utenforstående med legitim interesse kan be FRU om å behandle en sak.

For mer informasjon, se:

Publisert 20. mai 2020 10:46 - Sist endret 20. mai 2020 10:46