Nyheter

Publisert 27. mars 2020 11:04

I løpet av de siste to ukene har de registrert ledige i Norge økt fra 2,3 til 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Mer enn 270 000 personer er kastet ut i ledighet, de aller fleste i form av permittering. Nå foreligger en analyse av hvem som mistet arbeidet gjennom krisens første uker, med utgangspunkt i søknader om dagpenger. Den viser at arbeidsledigheten nå rammer bredt, men at det likevel er en klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt, lav utdanning, og begrensede økonomiske ressurser.

-> Rapport om dagpengesøknader PDF

->PDF av sammendraget

->PDF of Summary in English

Publisert 27. mars 2020 11:00

During the past two weeks, registered unemployment in Norway increased from 2.3 to 10.4 percent of the labor force, and is still on a rapid rise. Most unemployment claims come from workers who are laid off temporarily, but the uncertainty with respect to future job prospects is large. We now present the first results from an empirical analysis of the surge in unemployment during the first weeks of the Corona crisis. Unique close-to-real-time administrative data shows that temporary layoffs quickly spread from service jobs requiring close interaction with customers, to a broad set of jobs. Within 10 days of the surge in temporary layoffs, almost 60 percent of all private sector businesses had laid off staff. The resultant unemployment hit a broad segment of the labor force, yet with a conspicuous social gradient: Workers with low wages, low education, and limited economic resources were overrepresented among the first to lose their job.

-> Rapport om dagpengesøknader PDF

->PDF English Summary

Publisert 27. feb. 2020 11:35

The workshop is cancelled/postponed

Workshop Barcelona, May 18-19, 2020

The workshop will focus on the analysis of social insurance systems. We invite submissions of empirical papers on the evaluation of policies that, directly or indirectly, affect social insurance systems such as sickness, disability and unemployment insurance as well as parental leave policies. In particular, the workshop will focus on behavioral responses to public policies with a special emphasis on labor supply, health and labor market outcomes of beneficiaries and their relatives.

Knut Røed (The Frisch Centre) will be keynote speaker at the workshop.

-> To the workshops website

Publisert 11. okt. 2019 11:55

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år bidrar til bedre oppfølging, men langt fra for alle, viser en ny rapport. Konstruktiv og tilpasset aktivitet er fortsatt en utfordring.I en kronikk på KommunalRapport skriver Øystein Hernæs om funnene i raporten "Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1"

-> Rapport hos Institutt for samfunnsforskning

-> Kronikk i KommunalRapport 11.10. 2019

Publisert 19. sep. 2019 11:46
I et vedlegg til Domstolkommisjonens første delrapport har Frischforskerne Finn Førsund og Sverre Kittelsen funnet signifikant produktivitetsfremgang for tingrettene i perioden 2009 til 2018. Metoden vurderer antall saker pr ansatt og tar hensyn til sakstyngden, men kan ikke fastslå om forskjeller skyldes kvalitet. De minste tingrettene har uutnyttede stordriftsfordeler og lavere produktivitetsvekst enn de større tingrettene, selv om også enkelte av de små tingrettene er effektive gitt deres størrelse.

Frisch Rapport 1/2019

Publisert 7. aug. 2019 12:02

I tiden etter 22. juli 2011 falt sykefraværet i forhold til resten av landet i kommunene som ble hardest rammet av angrepene. Spesielt sterkt var fallet hos «generasjon Utøya».

I en kronikk på KommunalRapport skriver Øystein Hernæs om funnene i raporten "Going Through Hell - Increased Work Effort in the Aftermath of Terrorism in Norway"

-> Internasjonal artikkel i Scandinavian Journal of Economics

->Kronikk i KommunalRapport 07.08.2019

Publisert 17. jan. 2019 11:59

Nyeste versjon: Immigration and Social Mobility

Rapport: IZA DP No. 11904 Immigration and Social Mobility

Immigrasjon og sosial mobilitet: Kronikk: Innvandringens bakside

Utviklingen går feil vei for dem som er oppvokst i de fattigste hjemmene – mye fordi de ikke er i arbeid. Forklaringen er hovedsakelig innvandringen.

I en kronikk i DN omtaler Simen Markussen funnene i rapporten "Immigrasjon og sosial mobilitet".

Dagens Næringsliv 17.01.19

Se også debatt på Tidskrift for samfunnsforskning, under SYMPOSIUM: INNVANDRING OG SOSIAL MOBILITET