Nyheter

Publisert 13. aug. 2021 11:00

Maria Hoen, Simen Markussen, og Knut Røed har utgitt artikkelen «Immigration and Economic Mobility» i Journal of Population Economics: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-021-00851-4

Artikkelen dokumenterer at innvandring til Norge over tid har bidratt til å redusere den sosiale mobiliteten blant norskfødte. Innvandring påvirker sosial mobilitet via endringer i det relative arbeidstilbudet. Studien viser at innvandrere fra lavinntektsland (inklusive Øst-Europa) typisk får jobb i yrker der norskfødte fra lavere sosiale lag er overrepresentert, mens innvandrere fra andre høyinntektsland får jobb i yrker der norskfødte fra høyere sosiale lag er overrepresentert. Ved å utnytte variasjonen i innvandringsmønstre over tid og på tvers av lokale arbeidsmarkeder dokumenteres det at innvandring fra lavinntektsland har bidratt til en relativ svekkelse av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i fattige familier, mens personer født inn i rike familier kommer relativt sett bedre ut. Innvandring fra andre høyinntektsland virker motsatt, det medfører en relativ forbedring av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i fattige familier. Men siden innvandringen fra lavinntektsland har vært vesentlig høyere enn innvandringen fra høyinntektsland har innvandringsmønsteret de siste tiårene alt i alt medført en svekkelse av den sosiale mobiliteten i Norge.

Publisert 17. juni 2021 15:12

Frischforsker Karen Hauge har skrevet en kronikk for MEMU  og OsloMet om Supported Employment, et tiltak tilbudt gjennom NAV for personer med nedsatt arbeidsevne.

-> Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV.

Publisert 25. mai 2021 06:36

Forskere ved NMBU, SSB, NAV, Columbia University (NYC) og Frischsenteret har siden koronakrisen start gitt ut flere arbeid som viser hvordan pandemien har påvirket arbeidsmarkedet i Norge. 

Sysselsettingsutviklingen 2020 er det femte arbeidet. Den er skrevet av Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed (alle Frischsenteret) og Annette Alstadsæter (NMBU).

-> Sysselsettingsutviklingen 2020 (mai 2021) - PDF

Publisert 12. mars 2021 14:04

Det skal ikke lenger bare «lønne seg å jobbe», men også «lønne seg å ansette» dem som står utenfor arbeidslivet.

I en artikkel på Agenda Magasin  skriver forsker Knut Røed om at med Sysselsettingsutvalgets ferske innstilling kan vi se kimen til en ny «arbeidslinje» i den norske velferdspolitikken. En arbeidslinje der det ikke bare handler om at det skal «lønne seg å jobbe». Men at det skal «lønne seg å ansette» dem som står utenfor.

Agenda Magasin 12.03.21

Publisert 8. des. 2020 16:02

Det er økende tilstrømning til uføretrygd, særlig blant unge. I en artikkel i Søkelyset på arbeidslivet studerer Simen Markussen og Knut Røed mulige årsaker til dette, og reiser spørsmål om vi har for lett for å ty til en sykdomsforståelse av de personlige utfordringene mange ungdommer møter. De studerer hvordan geografisk variasjon i sannsynligheten for å bli diagnostisert med et psykisk helseproblem samvarierer med ungdoms skoleresultater og senere suksess i arbeidslivet. Resultatene tyder på at stor grad av sykdomsorientering henger sammen med dårligere resultater i grunnskolen, lavere sannsynlighet for å fullføre videregående utdanning, høyere sannsynlighet for senere mottak av helserelatert trygdeytelse og lavere inntekt gjennom eget arbeid.

Artikkelen er åpent og gratis tilgjengelig for alle:

https://www.idunn.no/spa/2020/04/bidrar_

medikalisering_av_ungdom_til_utstoetning_fra_skole_og

 

Publisert 30. nov. 2020 16:17

 I en artikkel i Tidsskrift for boligforskning studerer Øystein Hernæs, Simen Markussen og Knut Røed endringer i bosettingsmønsteret i norske nabolag de siste 25 årene (1993–2017). De finner tegn på at personer med lignende inntektsrang i den regionale inntektsfordelingen i økende grad har bosatt seg i samme nabolag etter årtusenskiftet, og at denne utviklingen har vært sterkest i Osloregionen og i byene rundt Oslofjorden.

Artikkelen er åpent og gratis tilgjengelig for alle: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning/2020/02

Publisert 9. nov. 2020 13:34

Doktorgradsstipendiat Marie Bjørneby ved NMBU Handelshøyskolen forsker på skatt.  Hun forklarer oss i denne podcasten mer om hva dette er for skatt og hvordan den påvirker samfunnet, bedriftene og de som må betale den.

Bjørneby er medforfatter på artikkelen Does the Wealth Tax Kill Jobs? som er skrevet sammen med forskerne Simen Markussen og Knut Røed på grunnlag av arbeidet med utredningen til NFD.

-> Podcast NMBU-PODDEN: 4. Hva er egentlig formuesskatt?

Publisert 4. nov. 2020 14:54

Mistenkeliggjør om forskeres motiver

Av Sverre A.C. Kittelsen, dr.polit., direktør, Frischsenteret

BI-professor Ole Gjems-Onstad angriper Frischsenteret i et innlegg 29. oktober. Han påstår blant annet at «de mange åpenbare feilene svekker ikke bare omdømmet til senteret, men til forskning mer allment». Ole Gjems-Onstad påpeker ingen feil, men bidrar kun til mistenkeliggjøring av forskernes motiver.

Aftenposten 4 nov 2020

Publisert 5. okt. 2020 11:31

En ny utredning viser at bedriftseierens formuesskatt ikke har en negativ effekt på arbeidsplasser og investeringer. Snarere tvert imot.

oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Simen Markussen (Frischsenteret), Knut Røed (Frischsenteret) og Marie Bjørneby (Skatteforsk, NMBU)  analysert virkningene av formuesskatt, med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. Formålet med analysen har vært å «bidra til en mer empirisk og faglig fundert debatt om formuesskatten». Den ferdige rapporten ble levert til departementet 14. september 2020.

Artikkelen Does the Wealth Tax Kill Jobs?  er tilgjengelig som working paper (IZA DP No. 13766), og kan lastes ned her: http://ftp.iza.org/dp13766.pdf

Del 1  av rapporten levert til Departementet - En norsk oppsumering

Publisert 24. sep. 2020 13:40

Norge er et land med høy sysselsettingsrate og lav ledighet. Samtidig er en stor andel av befolkningen på helserelaterte ytelser.

I en artikkel i Søkelys på Arbeidslivet diskuterer Elisabeth Fevang ulike forklaringer bak den høye andelen på helserelaterte ytelser, og hvorfor denne andelen er høyere nå enn den var for noen tiår tilbake.

-> Søkelys på arbeidslivet 03/2020

Publisert 9. juni 2020 09:20

Samarbeidsprosjektet CREEs sluttrapport er blitt godkjent av Norges forskningsråd. Nedenfor følger et utdrag fra Forskningsrådets tilbakemelding.  

"Sluttrapporten til CREE gir en svært god oversikt over hva senteret har oppnådd i løpet av de siste 8 årene. Rapporten gir også innsikt i betydningen av endringene som skjedde underveis og en god analyse over de bredere effektene av senteret."

-> Final Report

-> Appendix

Publisert 25. mai 2020 17:11

https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101818

Blog about the article:

In the spring of 2015, after having submitted my phd thesis, I attended an applied microeconometics course at the University of Oslo given by Monique de Haan, Tarjei Havnes and Edwin Leuven. I have previously blogged about a paper using the synthetic control method that grew directly out of that course. Now a second paper originating in a presentation in that course has been published: “Distributional effects of welfare reform for young adults: An unconditional quantile regression approach,” Labour Economics, Volume 65, August 2020. The article is open access.

-> The whole blog

Publisert 15. mai 2020 07:31

Vi risikerer at rådet om å bli hjemme når man er syk, ikke blir etterfulgt om man taper penger på å følge det. En sjenerøs sykelønnsordningsordning fra dag 1 av sykefraværet, slik vi har i Norge, er en god forsikring mot spredning av smitte.

Elisabeth Fevang (Frisch)  har, sammen med Svenn-Erik Mamelund (Arbeidsforskningsinstituttet), skrevet et debattinnlegg om sykelønn og smitte

-> Aftenposten 15 mai 2020

Publisert 14. mai 2020 16:36

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn. ​

Prosjektet er et sammarbeid med seks forskningsinstitusjoner og tredve brukerpartnere.

-> PLATONs webside