Handlingsplan for likestilling og mangfold

Et mangfoldig arbeidsmiljø ved Frischsenteret Handlingsplan for likestilling og mangfold Fastsatt av direktøren 30.8.2022 etter forslag fra Mangfolds- og likestillingsutvalget.

-> Frischsenterets handlingsplan for likestilling og mangfold

 

Bakgrunn

Alle arbeidsgivere er ved lov pålagt å jobbe aktivt for å fremme likestilling og mangfold, og hindre diskriminering og trakassering (Likestillings- og diskrimineringsloven, §26). Det er videre et krav i Likestillings- og diskrimineringsloven at virksomheter med mer enn 50 ansatte redegjør for tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hva de gjør for å fremme likestilling. Frischsenteret er dermed ikke lovpålagt å gjennomføre en slik redegjørelse, men ønsker å gjøre det likevel. Det er dessuten fra 2022 et krav i prosjekter finansiert av EU eller NFR å ha en handlingsplan for likestilling (Gender Equality Plan – GEP). I dette notatet vil vi først kartlegge tilstanden mht. likestilling ved Frischsenteret og dernest presentere en handlingsplan for et mangfoldig arbeidsmiljø ved Frischsenteret.