­

Prosjekter

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Prosjektnavn:Ansvarlig:
1001GrunnbevilgningSverre A. C. Kittelsen
1101Kompetanse, utdanning, verdiskapningErik Hernæs
1102KINA: Towards a viable social welfare system and a sustainable economic development of ChinaTao Zhang
1103Konjunkturavhengig likestilling av etniske minoriteter? En komparativ panelstudie av innvandreres suksess på arbeidsmarkedetOddbjørn Raaum
1104Avkastning av utdanning i NorgeOddbjørn Raaum
1105Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market OutcomesOddbjørn Raaum
1106Long term effects of school interventionsOddbjørn Raaum
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjonerErik Hernæs
1111FoU, Handel, Produktivitet og UlikhetOddbjørn Raaum
1114Modenhet, motivasjon og kjønnsforskjeller i skoleprestasjonerAndreas Kotsadam
1120Oppsummeringsrapport - programmet Sysselsetting og arbeidsmarkedBernt Bratsberg
1122Effektevaluering av NAV-reformen: ArbeidsrettingSimen Markussen
1131Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginaliseringOddbjørn Raaum
1132Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemetSteinar Strøm
1133Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytningErik Hernæs
1134En levedyktig velferdsstatErik Hernæs
1135Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakereSnorre Kverndokk
1136Ny evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere og andre utsatte grupperTao Zhang
1141Egenproduksjon, beskatning og skatteunndragelser - en teoretisk og empirisk studieJon Strand
1142Inntektsskatt, fordeling og effektivitetKnut Røed
1143Evaluation of tax reforms 1992, labor supply effectsSteinar Strøm
1144Tax reform of 1992Steinar Strøm
1145Evaluering av skattereformenSteinar Strøm
1148Skatt og arbeidstilbud fra husholdningerSteinar Strøm
1149Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public EconomicsOddbjørn Raaum
1150Deltakelse i arbeidslivetOddbjørn Raaum
1151Mobilisering av arbeidstilbudetKnut Røed
1152Fra sentrale forhandlinger til individuell avlønning?Bernt Bratsberg
1153ABU 2002Bernt Bratsberg
1154Medvirkning, læring og belønningBernt Bratsberg
1155Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedetBernt Bratsberg
1156Utstøting fra arbeidsmarkedetKnut Røed
1157Immigrants and policiesTao Zhang
1158Wage effects of immigrationBernt Bratsberg
1159Changing workBernt Bratsberg
1161Returmigrasjon blant innvandrere i NorgeBernt Bratsberg
1162Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i regionale arbeidsmarkeder?Bernt Bratsberg
1163MacroheterogeneitySimen Markussen
1171Resultatforskjeller i norsk skoleOddbjørn Raaum
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in NorwayKnut Røed
1173Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutionsBernt Bratsberg
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individualsOddbjørn Raaum
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformenErik Hernæs
1176Pensjonssystemer og arbeidstilbud - litteraturgjennomgangErik Hernæs
1177Understanding retirement decisionsSimen Markussen
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkluderingKnut Røed
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoodsSimen Markussen
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikkKnut Røed
1182Europa i endringOddbjørn Raaum
1190Striving for excellence, learning to cope? -Employer strategies for anaging sick leaves and employee health over the decadesBernt Bratsberg
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradientKnut Røed
1201Bedriftenes sysselsettingsstrategier, lønnsdannelse og arbeidsmarkedsfleksibilitetKalle Moene
1202Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferdSteinar Strøm
1203Sortering, utsatte grupper og arbeidsmarkedstiltakKnut Røed
1211Overføring av ulikhet mellom generasjoneneOddbjørn Raaum
1212Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i NordenKnut Røed
1213Utdanning, familiebakgrunn og suksess på arbeidsmarkedet: En nordisk søskenstudieOddbjørn Raaum
1214NORWELLBernt Bratsberg
1221The Ageing PopulationSteinar Strøm
1222NORFACEBernt Bratsberg
1223Globalisation, Institutions and the Welfare StateBernt Bratsberg
1231Empowerment and jobs: Impacts on partner violence against women in EthiopiaAndreas Kotsadam
1301Inntektsskatt og lønnsdannelseKnut Røed
1302Inntektspolitikk og arbeidsledighetKnut Røed
1303Merverdiavgiftsloven og vridning i offentlig tilpasning: alternative løsningerVidar Christiansen
1304Arbeidstilbud i vedvarende gode tiderKnut Røed
1305TrygdeforløpKnut Røed
1306Tjenestepensjoner og mobilitet på arbeidsmarkedetErik Hernæs
1307Strategisk instituttprogram om pensjonsforskningErik Hernæs
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammetSimen Markussen
1310InntektssikringTao Zhang
1311Nyttiggjøring av erfaringer fra evalueringer av arbeidsmarkedstiltakKnut Røed
1312Forløp av arbeidsledighetKnut Røed
1313Inntektsfordeling og inntektsmobilitetRolf Aaberge
1314Forløp av brukerkarrierer (SATS)Knut Røed
1315Undersysselsetting og deltidOddbjørn Raaum
1316Forholdet trygd/skatt og insentiver til arbeidKnut Røed
1317Analyse av registerdata om Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltakTao Zhang
1318Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantienTao Zhang
1319Inntektsfordeling og pensjonErik Hernæs
1321Tolkninger av indikatorer i SkoleportenOddbjørn Raaum
1322Ressurser i grunnskolen og videregående opplæringOddbjørn Raaum
1323Statistikk og indikatorutviklingOddbjørn Raaum
1324Frafall fra videregående skoleOddbjørn Raaum
1325Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i NorgeBernt Bratsberg
1326Evaluering av økt lærertetthet på ungdomstrinnetOddbjørn Raaum
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeidSimen Markussen
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKUSimen Markussen
1332Effekter av arbeidspraksis i ordinær virksomhet som tiltak for ledigeTao Zhang
1333Innvandrere i arbeid: hjelper det med arbeidsmarkedstiltak?Tao Zhang
1334TrygdemisbrukSimen Markussen
1335Innvandrere, sysselsetting og botidOddbjørn Raaum
1336Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i NordenTao Zhang
1337LangtidsledighetNina Skrove Falch
1338Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelserSimen Markussen
1339KompensasjonsgraderSimen Markussen
1341Sysselsetting blant innvandrere over livsløpetBernt Bratsberg
1342Sysselsetting og trygd blant ulike innvandrergrupper i NorgeOddbjørn Raaum
1343Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformenErik Hernæs
1361Forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsforkortningsordningerOddbjørn Raaum
1362Er kommune eller stat lønnsledende?Steinar Strøm
1370Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandringOddbjørn Raaum
1371Kompensasjonsgrader for innvandrerbefolkningenSimen Markussen
1372Mobilitetshindringer i pensjonsordningeneErik Hernæs
1373Evaluering av endring i varighet av dagpenger til eldreTao Zhang
1374Analyse av virkninger av permitterings-regelverketTao Zhang
1376Gråsonen mellom ledighet og uførhetSimen Markussen
1377Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant ungeSimen Markussen
1379Analyse av resultater for oppfølgingstiltakØystein M. Hernæs
1381UtdanningsartikkelOddbjørn Raaum
1382AnalysepublikasjonOddbjørn Raaum
1383KarakterstatistikkOddbjørn Raaum
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskningBernt Bratsberg
1392Arbeidsinnvandring til NorgeOddbjørn Raaum
1393Effekter av endring i dagpengeregelverket i 2003 og 2004Knut Røed
1403Evaluering av seleksjon til arbeidsmarkedstiltakKnut Røed
1406Long-term Labor Market Assimilation of Immigrants in NorwayBernt Bratsberg
1411Yrkesaktivitet, pensjoneringsatferd og økonomiske incentiverSteinar Strøm
1412Stramhetsindikator for arbeidsmarkedetKnut Røed
1421Vilkår for sosialhjelpØystein M. Hernæs
1422Evaluering av REFINØystein M. Hernæs
1423Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 årØystein M. Hernæs
1461GrunnskolekaraktererOddbjørn Raaum
1471Analyser av læringsresultaterOddbjørn Raaum
1490Resultatindikatorer og karakterpraksis i OsloskolenOddbjørn Raaum
1492Familieinnvandring og underholdskravBernt Bratsberg
1493Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssakerBernt Bratsberg
1494Flyktningers sysselsetting og trygdemottak over tidTao Zhang
1495Økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammetOddbjørn Raaum
1511Dimensjonering av tiltak
1670Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventionsAndreas Kotsadam
1671New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absenceAndreas Kotsadam
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified societyOddbjørn Raaum
1673Inequality and social sustainability of the NorwegianErik Hernæs
1911EALEOddbjørn Raaum
1912PensjonsforumErik Hernæs
2101Konflikt mellom legimitet og effektivitetKalle Moene
2102Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektorFinn Førsund
2103Offentlig eller privat drift?Nils-Henrik M. von der Fehr
2104Svart økonomi i NorgeErling Eide
2105Spørreundersøkelse om svart arbeidTone Ognedal
2106Regulation of energy utilities and the development of new, and efficient energy sources for the futureDag Morten Dalen
2107Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public FinanceOddbjørn Raaum
2121Effektivitet i bygge- og anleggssektorenFinn Førsund
2122Effektevaluering av NAV-reformen: EffektivitetSverre A. C. Kittelsen
2141Overskuddsflytting - skatteunndragelse i NorgeJohn Christian Langli
2142Revelation of tax evasion by random auditsErling Eide
2143Tax evasion before and after the tax reform of 1992Steinar Strøm
2171Efficiency, growth and firm exitsRolf Golombek
2201Produktiviteten i politidistrikteneFinn Førsund
2202Evaluering av formidling - effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEASverre A. C. Kittelsen
2204Effektivitet i pleie og omsorgssektorenFinn Førsund
2206Effektivitets- og produktivitetsstudier av høgskolesektorenFinn Førsund
2301Effektivitet og produktivitetsutvikling i nordisk eldistribusjonLennart Hjalmarsson
2302Effektivitet og produktivitetsutvikling i det nordiske bankvesenFinn Førsund
2321Oppfølging av effektivitets- og produktivitetsstudier av de statlige høgskoleneFinn Førsund
2341Concept - Incentivmekanismer og kontraktstyringDag Morten Dalen
2361Kritisk analyse av statlig ressursbruk - forprosjektFinn Førsund
2362Effektivitetsstudier i offentlig sektorFinn Førsund
2363Oppdatering av analyse om produktivitet i UH-sektorenFinn Førsund
2364Produktivitet i spesialisthelsetjenestenSverre A. C. Kittelsen
2411Svart økonomi i NorgeErling Eide
2412Produktivitetsanalyser i SkatteetatenFinn Førsund
2413Produktivitet i skatteetaten - hovedprosjektFinn Førsund
2414Effektivitet og produktivitet i skatteetaten: fører reorganisering av skatteetaten til en mer effektiv ressursbruk?Finn Førsund
2431Kostnader og priser i jernbanenettetSteinar Strøm
2441MarkedssimuleringerRolf Golombek
2442Konkurranse i luftfartenSteinar Strøm
2491Fremtidige finansieringsordninger for den norske kirkeRolf Golombek
3100Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)Rolf Golombek
3101Internasjonale miljøavtalerRolf Golombek
3102Frivillige avtaler og strategisk adferdRolf Golombek
3103Miljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraftRolf Golombek
3104Økonomiske insentivers virkninger på moralsk motivert miljøatferdSnorre Kverndokk
3105Integrerte energimarkederRolf Golombek
3106GassmarkedssimuleringerRolf Golombek
3110Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudierRolf Golombek
3111Klimapolitikk og markedsintegrasjonRolf Golombek
3112Klimaavtaler og teknologisk utviklingSnorre Kverndokk
3113Grønne konsumenter og produsenterKarine Nyborg
3114External effects: Individual or public responsibility?Karine Nyborg
3115International Climate policies and induced technological changeRolf Golombek
3116Investment in the Energy IndustryRolf Golombek
3117Innovasjonspolitikk versus utslippsreduksjoner i en liten åpen økonomi med klimarestriksjonerSnorre Kverndokk
3121Praktisering av forurensningslovenKarine Nyborg
3122An Empirical Analysis of the Presence of Multiple Decision-Making Frameworks in the Context of Environmentally Friendly BehaviorKjell Arne Brekke
3133Bærekraftig konsum, sosial tilhørighet og identitetKjell Arne Brekke
3134Self-image and sustainabilityKarine Nyborg
3141KullmarkedetRolf Golombek
3142Environmental taxes in an economy with distortionary taxesMichael Hoel
3143Investment in clean energy technologies under uncertaintyRolf Golombek
3144Post Kyoto Climate Agreements and Technological InnovationRolf Golombek
3146Subsidizing R&D and installment of carbon abatement in open economicsRolf Golombek
3147Impacts of climate mitigation and energy policies on the electricity sector (ICEPS)Rolf Golombek
3148Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issuesRolf Golombek
3149Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent powerSverre A. C. Kittelsen
3151Liberalisering av de europeiske gass- og kraftmarkedeneRolf Golombek
3153CELECT - Climate change impacts in the Electricity SectorRolf Golombek
3161Efficient incentive mechanisms for introduction of renewable resources and development of transmission in deregulated power marketsFinn Førsund
3162Petroleum industry research in economics and economic managementRolf Golombek
3163Export of Natural Gas from RussiaRolf Golombek
3164Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a wholeOle Røgeberg
3171SAMFUNN: Norms, green agents and environmental policyRolf Golombek
3172Managing Thresholds and Uncertainty in Resource EconomicsEric Nævdal
3173Intergenerational and intragenerational equity in climate policySnorre Kverndokk
3181Forbedret internasjonalt samarbeid om utslippskuttOle Røgeberg
3182Managing Risk in Climate Change - A Dynamic PerspectiveEric Nævdal
3185Sustainable transformation to sustainabilityKatinka Holtsmark
3192Forskningskampanjen 2012 - CREERolf Golombek
3193Veien mot lavutslippssamfunnet: modellering av energimarkedene - SØKNADSMIDLERRolf Golombek
3201Kostnadseffektive strategier for reduksjon av utslipp i EuropaFinn Førsund
3202Arbeidsinnvandrere i oljesektorenBernt Bratsberg
3221Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe - ENTRACTE (CREE)Taran Fæhn
3301Internasjonal konferanse om miljø-økonomi (EAERE)Rolf Golombek
3302FN’s klimapanelSnorre Kverndokk
3303En drøfting av egenskaper ved ulike tildelingsformer for klimagasskvoterSnorre Kverndokk
3304Bransjeeffekter av klimakvoterRolf Golombek
3311Om prinsipielle sider ved nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekterKarine Nyborg
3321FN's klimapanelSnorre Kverndokk
3341Optimale strategier i et to-kvotesystemRolf Golombek
3351Kapasitetsproblemer i kraftsektorenRolf Golombek
3352Utnyttelse av vannkraftmagasiner
3353Pliktige elsertifikaterRolf Golombek
3381AllokeringsreglerRolf Golombek
3403Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologiSnorre Kverndokk
3501Smarte målere, smarte forbrukereØystein M. Hernæs
3641Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutionsSverre A. C. Kittelsen
3642Driving towards the low-emission societyOddbjørn Raaum
3811IPCCSnorre Kverndokk
3901Modellering av energisystemer - søknadsmidlerRolf Golombek
3902Implications of ParisSnorre Kverndokk
4101Økonomi og helseSverre A. C. Kittelsen
4102Sykefravær og medisinsk diagnoseKnut Røed
4103HERO - Sosial status og helseforskjeller i den nordiske velferdsmodellenSnorre Kverndokk
4104HERO - legemidlerSteinar Strøm
4105Paneldata analyse av arbeidsmarkedstilknytning til helsepersonellSteinar Strøm
4106Kostnadskurve per leveårOle Røgeberg
4107Arbeidstilbudet blant leger og sykepleiereSteinar Strøm
4111Government financing of drug consumption in Norway and the markets for pharmaceuticalsSteinar Strøm
4112More for less: Why is Norway special?Sverre A. C. Kittelsen
4114Biopharmaceuticals in European hospitalsSteinar Strøm
4115The effect of DRG-based financing on hospitalSverre A. C. Kittelsen
4116Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The ElderlySnorre Kverndokk
4117Effects of Child Welfare ServicesØystein M. Hernæs
4131Evaluering av sykehusreformenSverre A. C. Kittelsen
4132Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjonerKnut Røed
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltakOle Røgeberg
4134Disentangling absence patternsSimen Markussen
4141Addiction, Choice and Responsible AgencyOle Røgeberg
4142Personal Autonomy, Addiction and Mental DisorderOle Røgeberg
4143Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikkenOle Røgeberg
4151Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?Sverre A. C. Kittelsen
4161Armed Conflict and Health in AfricaAndreas Kotsadam
4201Spesialiserings eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeidSverre A. C. Kittelsen
4221EuroHOPE - European Health Care Outcomes, Performance and EfficiencySverre A. C. Kittelsen
4222LifebrainOle Røgeberg
4330Normer og prioriteringer ved sykefraværKaren Evelyn Hauge
4341SæravgifterOle Røgeberg
4371Kunnskapsoversikt om inntekt og helseSnorre Kverndokk
4411Benchmarking av fysioterapi i BærumSverre A. C. Kittelsen
4441LegemidlerDag Morten Dalen
4451Refusjoner til private leverandører av helsetjenesterSverre A. C. Kittelsen
4452Prisregulering av legemidlerSteinar Strøm
4481Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevneRolf Golombek
4482Sammenlikning av nøkkeltall i norsk spesialisthelsetjeneste med andre nordiske landSverre A. C. Kittelsen
4483Analyser av spesialisthelsetjenesten i de nordiske landSverre A. C. Kittelsen
4511Prisregulering i legemiddelmarkedetDag Morten Dalen
5101Liberalisering, fattigdom og omfordelingKalle Moene
5102The Russian Economic and Fiscal Crisis: A collective failure of the imaginationSheetal Chand
5103De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskapingKalle Moene
5111Liquidity problems, financing constraints and investment decisions: A theoretical modelling with application to NorwayGabriela Mundaca
6511Entreprenørskap, nyetableringer og FoUKnut Røed
6512R&D, Industry Dynamics and Public PolicyKnut Røed
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capitalKnut Røed
8002Industri og handelRolf Golombek
8101Advertising and Competition in Markets with Network ExternalitiesKjell Arne Brekke
8104Causes of Bargaining FailureKaren Evelyn Hauge
8105ESOP - KotsadamAndreas Kotsadam
8106Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social InteractionsAndreas Kotsadam
8911Research on youth attitude changeAndreas Kotsadam