Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Nyheter

Klimamigrasjon – en av våre største utfordringer

Snorre Kverndokk har skrevet en kronikk i Dagsavisen om en av vår tids største utfordringer, nemlig klimamigrasjon. Han gir et historisk tilbakeblikk, viser hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldene, og nevner politikk for å redusere problemene: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/klimamigrasjon-en-av-v%C3%A5re-st%C3%B8rste-utfordringer-1.1060471

 

Nyere publikasjoner:

Children and carreer: How family size affects parent's labor market outcomes in the long run

Hvordan påvirker barn karrieren? I artikkelen "Children and carreer: How family size affects parent's labor market outcomes in the long run" studerer Sara Cools, Simen Markussen og Marte Strøm akkurat dette. De benytter kjønnsammensetningen av de to første barna som instrument for hvorvidt man flere barn (enn to). De finner at flere barn påvirker kvinners arbeidstilbud betydelig, men også at det påvirker deres karrieremønstre f.eks hvorvidt man jobber i høyt-lønns-bedrifter. For menn finner de ingen effekter. Artikkelen er publisert i Demography. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-017-0612-0

Salience and Social Security Benefits

Ett av de viktigste formålene med pensjonsreformen er at den skal oppmuntre oss til å stå  lengre i arbeid. Da er det viktig at vi forstår og tar inn over oss de nye reglene. I den nye folketrygden blir det årlig beløpet justert opp dersom en venter med å ta ut pensjonen, og den blir ikke lenger avkortet dersom en samtidig har arbeidsinntekt. Resultatene fra artikkelen Salience and social security benefits av forskerne Christian Brinch, Erik Hernæs og Zhang Jia, viser at å ta bort avkortingen av pensjon for 67-åringer, som ble gjort i 2008, førte til økt yrkesaktivitet. Siden folketrygden ble innført i 1967, var først i 2007 mulig å ha full opptjening. De som hadde det, kunne ikke lenger øke sin pensjon med flere opptjeningsår. Sammenliknet med tidligere årskull fikk de derfor mindre igjen for å fortsette å arbeide, men de arbeidet likevel ikke mindre. http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/687580

 

Er det slik at mer effektive forbrenningsmotorer i transportsektoren gir store utslippsreduksjoner?

Forskerne Finn Roar Aune, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar Rosendahl har i artikkelen Fuel Efficiency Improvements: Feedback Mechanisms and Distributional Effects in the Oil Market i Environmental and Resource Economics sett på dette.
 
Fører helsereformer til en mere effektiv bruk av helsepersonell? 
Forskerne Karl Arne Johannessen, Sverre A.C. Kittelsen og Terje P. Hagen har i artikkelen i Assessing physician productivity following norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis i Social Science & Medicine Vol 175, 17-126 sett på dette.
 
Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
Ny rapport "Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser" av Elisabeth Fevang, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian Vigtel studerer ytelsesforløp for NAV-brukere i perioden 1993 til 2013, og skisserer hvordan slike forløp har endret seg over perioden. Rapporten vier et ekstra fokus på unge ytelsesmottakere, og utforsker i tillegg en tilsynelatende vridning fra arbeidsrelaterte ytelser til helserelaterte ytelser.