print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

STIPENDIATSTILLING

Ved Frischsenteret er det nå ledig en stipendiatstilling. 
Stipendiaten vil arbeide innenfor arbeidsmarkeds-, bolig- og trygdeforskning og inngår i prosjektet Disadvantages in the housing market: Effects of public interventions ved Frischsenteret, med støtte fra Norges Forskningsråd. Arbeidet vil være knyttet til empiriske studier av boligpolitikk. Prosjektet skal på ulike måter anslå effekter av den norske boligpolitikken, herunder effekter av startlån, kommunale boliger og bostøtte. Forskningstemaene vil utformes i samarbeid med veileder, og skal være empirisk
rettet med mikroøkonometrisk analyse av registerdata.
 
Lønnsplasseringen følger rammen for stipendiater ved Universitetet i Oslo (Lønnstrinn 54 (lønnsramme 20, alternativ 8)). I dag er lønnstrinn 54 lik NOK 465 000. Stipendiaten vil bli meldt inn i den kollektive pensjonsforsikringen ved Frischsenteret.
 
Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 6. Februar 2017.
 
 

Nyere publikasjoner:

Ny rapport "Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser" av Elisabeth Fevang, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian Vigtel studerer ytelsesforløp for NAV-brukere i perioden 1993 til 2013, og skisserer hvordan slike forløp har endret seg over perioden. Rapporten vier et ekstra fokus på unge ytelsesmottakere, og utforsker i tillegg en tilsynelatende vridning fra arbeidsrelaterte ytelser til helserelaterte ytelser. 
 
I en ny artikkel av Erik Hernæs, Simen Markussen, John Piggott og Knut Røed: "Pension reform and labor supply" presentes resultater fra pensjonsreformen. Blant personer som er 63 eller 64 år gamle og har AFP i privat sektor, økte arbeidsinntekten med mer enn en tredel etter pensjonsreformen i 2011.  
 
Ny publisert artikkel fra Frisch-forsker Rolf Golombek, Phasing Out Nuclear Power in Europe. Temaet er energimarkedet, nærmere bestemt virkninger av en utfasing av atomkraft i Europa i IAEE Energy Forum.

Andreas Kotsadam har publisert African Mining, Gender, and Local Employment i World Developmenty Vol 83, July 2016, 325-339

Karen Hauge har publisert Generosity and guilt: The role of beliefs and moral standards of others i Journal of Economic Psychology Vol 54, July 2016, 35-43

Simen Markussen og Knut Røed har publisert Leaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation i American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211

Annet aktuelt: