English version of this page

ARTIKKEL: Koronakrisens føste uker – Hvem tok støyten i arbeidslivet

Basert på tilnærmet sanntids registerdata undersøker vi hvem som i størst grad ble rammet av den første oppsigelses- og permitteringsbølgen under koronakrisens første uker. Vi undersøker også hvem som har vært mest eksponert for smitterisiko gjennom arbeid med samfunnskritiske  funksjoner med stor grad av fysisk nærhet til andre mennesker. Vi avdekker markerte sosiale gradienter både i risiko for oppsigelse og permittering, og det er arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien som er mest utsatt. For menn finner vi en lignende sosial gradient i omfanget av samfunnskritisk risikoarbeid, mens det for kvinner er arbeidstakere med middels inntekter som er mest eksponert for smitterisiko. 

-> Norsk preprint av artikkel

-> English article: NBER Working Papers No 27131

 

Vedlegg:

-> Oversikt over samfunnskritiske yrker i data brukt i artikkelen

-> Oppdatering av figurer og tabell med data fra datautlevering 20. april.

Forskergruppen består av Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Knut Røed og Oddbjørn Raaum (alle Frischsenteret), Trond Vigtel (Statistisk sentralbyrå) og Gaute Eielsen (NAV). *

 


* Denne artikkelen er en del av rapporteringen fra forskningsprosjektet «Permitteringer og oppsigelser under Covid-19». Prosjektet er blitt til i et samarbeid mellom Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå, og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet er blitt muliggjort gjennom enestående rask behandling og effektuering av søknad om datautlevering både i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå. NAV endret statistikkproduksjonen tidlig under krisen og publiserer bl.a. daglige tall for dagpengesøknader. Denne datakilden med dagpengesøknader fram til og med 22. mars, koblet sammen med andre datakilder, ble overført på utlån til Frischsenteret den 23. mars. De første resultatene fra prosjektet ble presentert for sentrale myndigheter den 26. mars, med offentliggjøring den 27. mars. I denne artikkelen presenterer vi resultatet av en videre bearbeiding og analyse av disse dataene. Vi vil takke tidsskriftets redaktør Rune Jansen Hagen og en anonym konsulent for raske og konstruktive tilbakemeldinger på et tidligere utkast til artikkel. Takk også til Maria Hoen for bistand med kobling av data fra den amerikanske O*NET-databasen til norske yrkeskoder.

Publisert 6. mai 2020 15:05 - Sist endret 25. mai 2020 16:36