Frisch om korona

Publisert 25. mai 2021 06:36

Forskere ved NMBU, SSB, NAV, Columbia University (NYC) og Frischsenteret har siden koronakrisen start gitt ut flere arbeid som viser hvordan pandemien har påvirket arbeidsmarkedet i Norge. 

Sysselsettingsutviklingen 2020 er det femte arbeidet. Den er skrevet av Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed (alle Frischsenteret) og Annette Alstadsæter (NMBU).

-> Sysselsettingsutviklingen 2020 (mai 2021) - PDF

Publisert 15. mai 2020 07:31

Vi risikerer at rådet om å bli hjemme når man er syk, ikke blir etterfulgt om man taper penger på å følge det. En sjenerøs sykelønnsordningsordning fra dag 1 av sykefraværet, slik vi har i Norge, er en god forsikring mot spredning av smitte.

Elisabeth Fevang (Frisch)  har, sammen med Svenn-Erik Mamelund (Arbeidsforskningsinstituttet), skrevet et debattinnlegg om sykelønn og smitte

-> Aftenposten 15 mai 2020

Publisert 6. mai 2020 15:05

Basert på tilnærmet sanntids registerdata undersøker vi hvem som i størst grad ble rammet av den første oppsigelses- og permitteringsbølgen under koronakrisens første uker. Vi undersøker også hvem som har vært mest eksponert for smitterisiko gjennom arbeid med samfunnskritiske  funksjoner med stor grad av fysisk nærhet til andre mennesker. Vi avdekker markerte sosiale gradienter både i risiko for oppsigelse og permittering, og det er arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien som er mest utsatt. For menn finner vi en lignende sosial gradient i omfanget av samfunnskritisk risikoarbeid, mens det for kvinner er arbeidstakere med middels inntekter som er mest eksponert for smitterisiko. 

-> Norsk preprint av artikkel

-> English article: NBER Working Papers No 27131

 

Vedlegg:

-> Oversikt over samfunnskritiske yrker i data brukt i artikkelen

-> Oppdatering av figurer og tabell med data fra datautlevering 20. april.

Publisert 8. apr. 2020 13:27

Hyttekommuner opplever vesentlig økt pågang til legevakt i helger og ferier sammenlignet med andre kommuner. Økningen stammer først og fremst fra pasienter bosatt i andre fylker. Når vi sammenlikner hyttekommuner med andre små kommuner viser analysen at legebesøket er vesentlig høyere i helger og ferier i vintermånedene, spesielt i påskeferien. Vi finner ikke tilsvarende økt pågang til legevakt i langhelgene i mai. For kommunene med fjellhytter er det noe høyere legevaktbesøk fra personer utenfra i sommerferien, mens hyttekommunene langs sjøen ikke har tilsvarende økning i pasienter fra andre fylker i sommermånedene.

Simen Markussen og Oddbjørn Raaum (Frisch)

-> PDF av Legebesøk hyttekommuner

Publisert 27. mars 2020 11:04

I løpet av de siste to ukene har de registrert ledige i Norge økt fra 2,3 til 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Mer enn 270 000 personer er kastet ut i ledighet, de aller fleste i form av permittering. Nå foreligger en analyse av hvem som mistet arbeidet gjennom krisens første uker, med utgangspunkt i søknader om dagpenger. Den viser at arbeidsledigheten nå rammer bredt, men at det likevel er en klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt, lav utdanning, og begrensede økonomiske ressurser.

-> Rapport om dagpengesøknader PDF

->PDF av sammendraget

->PDF of Summary in English