­
English

Økende inntektssegregering i norske byregioner

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2020

Referanse:

Tidsskrift for boligforskning

Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129

Sammendrag

Hvordan har bosettingsmønstrene i Norge endret seg de siste 25 årene? Er det en økende tendens til at folk med lignende inntektsnivåer bosetter seg i samme nabolag? Dette er tema for en ny studie gjennomført av Øystein Hernæs, Simen Markussen, og Knut Røed. For å studere graden av inntektssegregert bosetting i Norge benytter forfatterne en indikator som beskriver den gjennomsnittlige forskjellen i inntektsrang mellom voksne innen nabolag (grunnkretser). Inntektsrang er beregnet nasjonalt eller innenfor pendlerregioner, og separat etter alder og kjønn for alle mellom 30 og 60 år. Begrepet «segregering» beskriver da en tendens til at personer med lignende inntektsrang i den regionale inntektsfordelingen bosetter seg i samme nabolag. Forfatterne finner tegn på at inntektssegregeringen har økt i Norge etter årtusenskiftet, og at denne utviklingen har vært sterkest i Osloregionen og i byene rundt Oslofjorden. Ved å sammenholde utviklingen i ulike arbeidsmarkedsregioner vises det at innvandring samvarierer sterkt med den økte segregeringen. For å undersøke dette nærmere dekomponeres segregeringsmålet i segregering blant norskfødte, segregering blant innvandrere og segregering mellom innvandrere og norskfødte. Da viser det seg at innvandrere bosetter seg på en mer segregert måte enn norskfødte, samtidig som deres bosettingsmønster har fått økt vekt i perioden som følge av høyere innvandrerandel. Men det også indikasjoner på at norskfødte i regioner med høy innvandring har bosatt seg på en mer segregert måte.

Nøkkelord:

segregering, inntektsrang, nabolag

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via NOVA/OsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 258923
Frisch prosjekt: 1670 - Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 270772
Frisch prosjekt: 1672 - Sustaining the welfare and working life model in a diversified society