­
English

Økende inntektssegregering i norske byregioner

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2020

Referanse:

Tidsskrift for boligforskning

Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129

Sammendrag

Vi studerer endringer i bosettingsmønsteret i norske nabolag de siste 25 årene (1993–2017), med basis i en indikator som beskriver den gjennomsnittlige forskjellen i inntektsrang mellom voksne innen nabolag (grunnkretser). Inntektsrang er beregnet nasjonalt eller innenfor pendlerregioner, og separat etter alder og kjønn for alle mellom 30 og 60 år. Begrepet «segregering» beskriver da en tendens til at personer med lignende inntektsrang i den regionale inntektsfordelingen bosetter seg i samme nabolag. Vi finner tegn på at inntektssegregeringen har økt i Norge etter årtusenskiftet, og at denne utviklingen har vært sterkest i Osloregionen og i byene rundt Oslofjorden. Ved å sammenholde utviklingen i ulike arbeidsmarkedsregioner viser vi at innvandring samvarierer sterkt med den økte segregeringen. For å undersøke dette nærmere dekomponerer vi segregeringsmålet vårt i segregering blant norskfødte, segregering blant innvandrere og segregering mellom innvandrere og norskfødte. Da ser vi at innvandrere bosetter seg på en mer segregert måte enn norskfødte, samtidig som deres bosettingsmønster har fått økt vekt i perioden som følge av høyere innvandrerandel. Men vi finner også indikasjoner på at norskfødte i regioner med høy innvandring har bosatt seg på en mer segregert måte.

Nøkkelord:

segregering, inntektsrang, nabolag

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via NOVA/OsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 258923
Frisch prosjekt: 1670 - Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 270772
Frisch prosjekt: 1672 - Sustaining the welfare and working life model in a diversified society