­
English

Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik

År:

2017

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag

Fra 2011 medførte pensjonsreformen at det i privat sektor ikke lenger var avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt. For dem som var dekket av privat AFP, gjorde dette det mer lønnsomt å fortsette å arbeide etter alder 62. Det ble også mulig å ta ut alderspensjonene i folketrygden og i tjenestepensjonene fra alder 62, med aktuariell justering. En tapte da ikke pensjon ved å vente med uttak. Offentlig sektor ble mindre berørt, men også der ble det anledning til å ta ut folketrygdpensjon, riktignok mot å gi avkall på avtalefestet pensjon. Dette notatet gir en oversikt over de viktigste endringene i sysselsetting, arbeidsinntekt, uttak av pensjon og uføretrygding i kohortene umiddelbart før og etter pensjonsreformen. Det skilles mellom personer med offentlig AFP, privat AFP og uten AFP, og mellom dem som har fyller kravene til å ta ut ny folketrygd og dem som ikke gjør det. Årsgrupper før og etter pensjonsreformen følges med data til og med 2014. Det går tydelig fram at de som ikke lenger fikk pensjonen avkortet mot arbeidsinntekt arbeidet mye mer. Det ser også ut til at det ble noe lavere uføretrygding blant dem som fikk adgang til ny alderspensjon, men høyere uføretrygding blant dem som mistet adgangen til pensjon fra alder 62. Dette var personer som tidligere ville hatt privat AFP, men som ikke hadde tilstrekkelig opptjening til å ta ut ny folketrygd. På grunn av samordningsregelene i offentlig sektor blir det en variasjon mellom årskohorter i avkastningen av å jobbe videre etter alder 67. Den variasjonen vi foreløpig kan observere er imidlertid ikke stor og vi ser ennå ikke særlig effekt av reglene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1343 - Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen

ISBN:

978-82-7988-249-7