­
English

The Economics of Hypergamy

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Almås, Ingvild, Andreas Kotsadam, Espen R. Moen and Knut Røed

År:

2020

Referanse:

The Journal of Human Resources

1219 - 10604 R1

Sammendrag

Valg av livsledsager er en beslutning med store konsekvenser både for personer, familier, og for samfunnet som helhet. Hypergami er i denne sammenheng et fenomen som består i at det innenfor pardannelser er en systematisk tendens til at mannens inntektspotensial overstiger kvinnens – av årsaker som ikke er knyttet til at menn generelt sett tjener mer enn kvinner. Dette er det vanskelig å etterprøve empirisk fordi inntektsnivå både påvirker og blir påvirket av hvem man matches med. I en studie av Ingvild Almås, Espen Moen, Andreas Kotsadam, og Knut Røed, forsøkes dette problemet løst ved å benytte foreldresinntektsrang som en predeterminert indikator for partenes eget inntektspotensial. Resultatene av denne studien viser at hypergami er et viktig fenomen i det moderne Norge. Dette reflekteres bl.a. i tre empiriske funn:

i) Det er en sterkere positive sammenheng mellom eget inntektspotensial og sannsynligheten for å finne en partner for menn enn for kvinner.
ii) Det er flere umatchede menn enn kvinner, spesielt for lave inntektspotensialer, og det er en tendens til at menn med høyt inntektspotensial matches flere ganger.
iii) Innen par er det en tendens til at foreldrene til mannen har høyere inntektsrang enn foreldrene til kvinnen

En mulig konsekvens av hypergami er at man innen par har en tendens til å prioritere mannens yrkeskarriere høyere enn kvinnens. Dette kan dermed bidra til å forklare persistente lønns- og inntektsforskjeller mellom menn og kvinner.

Nøkkelord:

Marriage Gender identity Labor supply Household specialization

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient