Pågående spørreundersøkelse

Det pågår for tiden en spørreundersøkelse i regi av Frischsenteret. Invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen blir sendt ut på SMS, og den gjennomføres på telefon/pc/nettbrett ved hjelp av Qualtrics.

(Denne teksten er rettet mot de som har fått en SMS, men du kan gjerne lese videre uansett. )

Sms’en du har mottatt ser slik ut:

Dersom du har mottatt en invitasjon med en lenke til spørreskjemaet, men vil ha litt mer informasjon før du bestemmer deg, kan du finne det på denne nettsiden. Har du andre spørmål kan du sende en e-post: andreas.kotsadam@frisch.uio.no

Selve studien består av 4 deler, i de 3 første delene skal du gjøre en oppgave på tid (90 sek) som består av å telle ett-tall og nuller i tabeller. Den siste delen er en rekke spørsmål om deg og dine meninger.

Som takk for din deltagelse vil du bli betalt minimum kr 100 for å delta, og det vil ta ca. 15 minutter å gjennomføre hele studien. 

Din deltagelse i studien er verdifullt for forskningen, men det er selvfølgelig helt frivillig å delta. Du kan når som helst trekke seg fra studien ved å lukke websiden med spørreskjemaet. Under kan du finne informasjonen om personvern og samtykke, som vi også opplyser om i selve spørreunderøkelsen.

 

Informasjon om personvern

 • Dette er en forskningsstudie utført av Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, og finansiert av Norges Forskningsråd. Ta kontakt med direktør Sverre Kittelsen (sverre.kittelsen@frisch.uio.no tlf 91 84 38 89) dersom du har spørsmål eller kommentarer.
 • Personvernombud Erik Hernæs ved Frischsenteret (erik.hernas@frisch.uio.no  tlf 91 13 24 37) har vurdert prosjektet. 
 • Formålet med å samle inn informasjon om deg, er å benytte det i et forskningsprosjekt. Informasjonen vi samler inn, vil kun bli brukt til forskningsformål. Vi kan samle inn opplysninger om deg til denne studien bare dersom du samtykker til det.
 • Prosjektet har behandlingsgrunnlag i Personopplysningsloven §8 jfr. Artikkel 6 1.e) og 6.3.b) i Personvernforordningen og Personopplysningsloven §8 jfr. Artikkel 6.1.a) i Personvernforordningen.
 • Vi gir ikke opplysningene videre til noen. Det er frivillig å delta, og du kan trekke deg så lenge studien pågår, uten å oppgi noen grunn.
 • For å invitere deg til å delta i spørreundersøkelsen har vi benyttet telefonnummeret ditt. For å kunne betale deg for å delta, vil vi be deg om å oppgi bankkontonummer. Når spørreundersøkelsen er besvart og du har fått betaling for å delta, vil bankkontonummer og telefonnummer slettes.
 • For å gjøre spørreundersøkelsen så kort som mulig ønsker vi å benytte informasjon om deg som allerede finnes i offentlige registre hos Statistisk sentralbyrå (SSB). For å kunne innhente opplysninger om deg fra SSB, trenger vi ditt personnummer. Dersom du gir ditt samtykke til det, vil vi hente inn følgende opplysninger om deg fra SSB: kjønn, alder, bosted, pensjonsgivende inntekt, trygd, familieforhold og høyeste fullførte utdanning, og foreldres fødeland, pensjonsgivende inntekt og høyeste fullførte utdanning. Når SSB har koblet sammen disse opplysningene, slettes personnummeret ditt. Datasettet vi får fra SSB vil ikke inneholde ditt personnummer.
 • Alle personopplysninger vil bli slettet senest ved prosjektslutt, 31.12.2024.
 • Du har rett til å be om innsyn i, retting og sletting av personopplysningene som vi har samlet inn om deg.
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener opplysningene om deg behandles i strid med personvernforordningen GDPR.
 • Du kan la være å svare på enkelte spørsmål.
 • Vi vil sende ut maksimalt en purring.

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til:
-å delta i spørreundersøkelsen.
-at de oppgitte opplysningene om meg blir innhentet fra Statistisk Sentralbyrå.
-at de innsamlede opplysningene kan bli benyttet til dette forskningsprosjektet.
-at jeg har rett til å trekke meg fra studien så lenge den pågår.

Publisert 4. feb. 2019 14:50 - Sist endret 15. mars 2019 09:33