­
English

Evaluering av formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Torp, Hege, Dag Fjeld Edvardsen og Sverre A. C. Kittelsen

År:

2000

Referanse:

Andre skrifter
Rapport 8, Institutt for samfunnsforskning.

Sammendrag (engelsk)

Den gjennomsnittlige effektiviteten i de lokale enhetene i aetat er 87 prosent. Dette er resultatet av en analyse basert på data fra 1998 for praktisk talt samtlige arbeids-kontorer i Norge. Formålet med studien er å beskrive effektivitetsfordelingen i arbeidsmarkeds-etaten. En slik beskrivelse identifiserer både de arbeidskontorene som utnytter til-gjengelige ressurser på en effektiv måte når de produserer tjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, og de ikke-effektive arbeidskontorene. Kunnskap om hva som kjennetegner de effektive arbeidskontorene setter oss på sporet av hva de ikke-effektive arbeidskontorene kan lære av de effektive, for å bli mer lik dem. Den beregnede gjennomsnittseffektiviteten på 87 prosent innebærer at dersom alle arbeidskontorene var 100 prosent effektive, ville det være mulig å opprettholde pro-duksjonen av tjenester med en ressursinnsats tilsvarende 87 prosent av dagens ressursinnsats. En etteranalyse av effektivitetstallene viser at om lag 35 prosent av variasjonen i effektivitet mellom arbeidskontorene kan forklares ved forskjeller i forholdene på det lokale arbeidsmarkedet. Det meste av variasjonen er med andre ord forskjeller i ren effektivitet.

Nøkkelord:

Effektivitet, Arbeidskontorer, DEA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Kommunal Departementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2202 - Evaluering av formidling - effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA

ISBN:

82-7763-142-1

Kontakt:

Sverre Kittelsen 22958815, Hege Torp 23086137

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet