­
English

NAV-reformen: Flere i arbeid - færre på trygd

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Schreiner, Ragnhild C.

År:

2012

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

NAV-reformen gikk ut på at Aetat, trygdeetaten og deler av sosialtjenesten, i løpet av årene 2006 til 2011, skulle slås sammen til én felles etat, NAV. Parallelt med gjennomføringen av reformen, ble det satt i gang et omfattende evalueringsprosjekt i regi av Norges forskningsråd. Denne studien, som er en del av evalueringsprosjektet, ser på hvorvidt et av hovedmålene med reformen er nådd, nemlig målet om å få flere i arbeid – færre på trygd. Med grunnlag i registerdata, estimerer vi effekter av NAVreformen på sannsynligheten for at en person, som har mottatt trygdeytelser, senere går over i arbeid, begynner med utdanning eller blir uføretrygdet. Det tilgjengelige datamaterialet dekker tidsrommet fra og med 2002 til og med 2008, og det er dermed mulig å estimere effekter av reformen for kontorer som ble etablert i en tidlig fase. Vi finner at reformen reduserer sannsynligheten for at trygdeklienter går over i både jobb, utdanning eller uføretrygd. Funnene tyder på at reformen førte til at trygdeklienter mottar midlertidige trygdeytelser over en lengre periode enn før. Siden vi ikke har data lenger enn ut 2008, er det er for tidlig å si om funnene reflekterer varige endringer som følge av reformen, eller kun en turbulent oppstartsfase.

Nøkkelord:

velferdsreform, sysselsetting, trydg

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.: 179326
Frisch prosjekt: 1122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting

ISBN:

978-82-7988-115-5

Finansiering:

Norges forskningsråd