­
English

Spesialisthelsetjenesten i Norden. Sykehusstruktur, styringsstruktur og lokal arbeidsorganisering som mulig forklaring på kostnadsforskjeller mellom landene

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kalseth, Birgitte, Kjartan Sarheim Anthun, Øyvind Hope, Sverre A C Kittelsen og Benny Adam Persson

År:

2011

Referanse:

Andre skrifter
Rapport SINTEF A19615

Sammendrag (engelsk)

Det er tidligere påvist at Norge har et høyere forbruk av speslalisthelsetjenester enn de andre nordlske landene. VI har funnet og påpekt noen sider ved styringsstruktur, sykehusstruktur og behandllngsforløp som kan ha betydning for forskjeller i utgifter til spesialisthelsetjenester. Finland har det mest desentrallserte styrlngssystemet og de finske sykehusdistriktene ser ut til a ha størst autonoml vedrørende større drlfts- og Investerlngsbeslutnlnger. Norge ser ut til å ha en relatlvt sett mer desentralisert sykehusstruktur med fiere sykehus med akuttfunksjoner og fødetilbud sett i forhold tll innbyggertallet. Helsesentrene i Finland ser ut til å spille en viktig rolle i pasientforløpene, både i forkant og i etterkant av innleggelser (Case-studier). Det er funnet indikasjoner på lavere personellinnsats i finske sykehus (Case-studier). Det er funnet indikasjoner på mindre grad av flaskehalser knyttet til interne samarbeidsutfordringer mellom faggrupper i finske sykehus (Case-studier). Produktivitetsforskjellene mellom Finland og de øvrige nordiske landene synes i første rekke å reflektere forhold som er felles for sykehusene innad i landene heller enn forhold som varierer mellom sykehusene I hvert av landene .

Nøkkelord:

Sykehus, spesialisthelsetjeneste, norden, struktur, organisasjon, ledelse, produktivitet, helseøkonomi, desentralisering, kostnader

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten via SINTEF Helse
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4483 - Analyser av spesialisthelsetjenesten i de nordiske land

ISBN:

978-82-14-05094-3

Finansiering:

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten