­
English

Øre for læring - Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2008

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

År:

2009

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Utviklingen i ressurser i grunnskole og videregående opplæring beskrives ved hjelp av data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA for perioden 2003-2008. Ulike indikatorer som driftsutgifter og lærertimer viser at kommunene og fylkeskommunene fortsetter å bruke mer ressurser pr elev til opplæringsformål, sammenliknet med hva de brukte året før. Variasjonen mellom kommuner i utgifter til grunnskolen er stabil og kan i hovedsak tilskrives smådriftsulemper og forskjeller i bosettingsmønster.

Nøkkelord:

Skole, ressurser, GSI, KOSTRA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1322 - Ressurser i grunnskolen og videregående opplæring

ISBN:

978-82-7988-089-9

Kontakt:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Finansiering:

Utdanningsdirektoratet