­
English

Effektivitets- og produktivitetsanalyser på StatRes-data

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2010

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ga i september 2009 Frischsenteret i oppdrag å utarbeide en utredning der eksisterende statistikk fra StatRes blir brukt til å vurdere effektiviteten i offentlig forvaltning. På grunnlag av databasen StatRes er det mulig å analysere de fire områdene universiteter og høgskoler, somatiske sykehus, statlig barnevern og politidistrikter. Beregningene benytter datainnhyllingsanalyse (Data Envelopment Analysis – DEA) til å anslå effektivitetspotensiale og en Malmquist til å anslå produktivitetsendringer. Bootstrapping benyttes i begge tilfeller til å korrigere for skjevhet og til å beregne den statistiske usikkerheten ved anslagene. Hovedresultatene viser en produktivitetsfremgang i alle de fire analyserte sektorene, men at det er likevel er effektivitetsforskjeller mellom de enkelte enhetene som avdekker et ytterligere potensiale for forbedringer. Videre fikk Frischsenteret i oppdrag å utarbeide en utredning om hvordan man kan utvikle statistikkgrunnlaget for å vurdere effektiviteten i offentlig forvaltning. Utredningen vurderer rent prinsipielt muligheter og fremgangsmåter for å finne data som egner seg for effektivitets- og produktivitetsstudier. Som et konkret eksempel på hvordan et slikt kartleggingsarbeid kan foregå har vi intervjuet personer i Skatteetaten. Nøkkelord: Produktivitet, effektivitet, offentlig sektor, DEA

Nøkkelord:

Produktivitet, effektivitet, offentlig sektor, DEA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: FAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2362 - Effektivitetsstudier i offentlig sektor

ISBN:

978-82-7988-093-6

Kontakt:

finn.forsund@econ.uio.no

Finansiering:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet