­
English

En komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet 2005-2007

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Birgitte Kalseth, Jorid Kalseth, Vidar Halsteinli og Jon Magnussen

År:

2009

Referanse:

Andre skrifter
Rapport A12200, SINTEF, Trondheim

Sammendrag (engelsk)

Rapporten sammenligner organisering, aktivitetsnivå, ressursbruk og produktivitet for spesialisthelsetjenestene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Analysene er basert på data for perioden 2005-2007 fremskaffet gjennom en nordisk samarbeidsgruppe for sykehusøkonomi (NHCSG). Rapporten er skrevet på oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS). En direkte sammenligning av de tjenestene som i Norge er definert som spesialisthelsetjenester vanskeliggjøres ved at avgrensninger og definisjoner er forkjellig i de ulike landene. Et gjennomgående trekk er at en i Norge har et høyere aktivitetsnivå pr innbygger for de fleste pasientgrupper både innen somatisk og psykisk helsevern. Dette gjenspeiles i høyere ressursbruk til spesialisthelsetjenester i Norge, spesielt innen psykisk helsevern. Kostnadene trekkes også opp av et høyere lønnsnivå. Produktiviteten i de somatiske sykehusene er klart lavere i Norge enn i Finland, mens Sverige og Danmark er på nivå med det norske. En tentativ sammenlikning av produktiviteten i psykisk helsevern mellom Norge og Finland gir ingen klare konklusjoner utover at det ikke finnes gode nok data til å ta hensyn til eventuelle forskjeller i pasienttyngde innen psykiatrien.

Nøkkelord:

Helseøkonomi, sykehus, produktivitet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4482 - Sammenlikning av nøkkeltall i norsk spesialisthelsetjeneste med andre nordiske land

ISBN:

978-82-14-04800-1

Kontakt:

sverre.kittelsen@frisch.uio.no

Finansiering:

Helsedirektoratet