­
English

Omsorg for foreldre - hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, E., S. Kverndokk and K. Røed

År:

2009

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

no. 1, pp. 113-123

Sammendrag (engelsk)

I denne artikkelen ser vi på hva som skjer med yrkesaktiviteten til personer som har enslige foreldre som befinner seg i livets sluttfase. Analysene viser at dette påvirker barnas arbeidsmarkedsaktivitet og deres bruk av trygdeytelser. Alt annet likt vil det å ha en enslig mor eller far i sluttfasen av livet forårsake et fall i barnas sysselsettingsrater på henholdsvis ett prosentpoeng for sønnene og to prosentpoeng for døtrene. I tillegg øker avhengigheten av trygdeytelser betraktelig. Sannsynligheten for å være langtids trygdemottaker øker med så mye som 4 prosentpoeng for sønnene og 2 prosentpoeng for døtrene. Analysene indikerer også en viss forskjell mellom kommuner som har satset sterkt på hjemmetjenester sammenliknet med kommuner som satser mer på institusjonsbasert omsorg: Barn av foreldre som bor i hjemmetjenesteorienterte kommune ser ut til å ha større problemer med å kombinere jobb og omsorg.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1135 - Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere