­
English

Analyseopplegg for å kunne måle om reorganisering av skatteetaten fører til en mer effektiv ressursbruk

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Førsund, F.R. og S.A.C. Kittelsen

År:

2008

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag for Skattedirektoratet som et analyseopplegg som kan gi svar på spørsmålet om reorganiseringen av skatteetaten (ROS reformen) har ført til mer effektiv ressursbruk. Notatet går gjennom begrepsbruk og metodisk grunnlag for å kunne måle produktivitetsendringer under og etter reorganiseringen og for hvordan en kan isolere effekten av reformen fra andre endringer som kan påvirke produktivitetsutviklingen. Det legges vekt på metoder som kan gi statistisk utsagnskraft, og metoder som kan anslå om det finnes spesialiseringsgevinster i sektoren. Tilgjengelige data diskuteres, og det legges spesielt vekt på muligheten for å komme anslå produktivitetsutvikling for skatteetaten som helhet når det ikke er samme kontorene/enhetene som finnes før og etter reformen.

Nøkkelord:

Produktivitet, Malmquistindeks, Data Envelopment Analysis (DEA), Reformevaluering, Skatteetaten

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2414 - Effektivitet og produktivitet i skatteetaten: fører reorganisering av skatteetaten til en mer effektiv ressursbruk?

ISBN:

978-82-7988-080-6

Kontakt:

f.r.forsund@econ.uio.no