­
English

Sære avgifter? Anbefalinger fra Særavgiftsutvalget

Forfattere:

Bye, B., C. Hagem og S. Kverndokk

År:

2007

Referanse:

Økonomisk forum

nr. 7: 14-23

Sammendrag (engelsk)

Det norske systemet for særavgifter skal bidra til å skaffe staten inntekter og korrigere for eksterne virkninger. For miljørelaterte avgifter er den største svakheten ved dagens system at avgiftene ofte er differensierte, i tillegg til at store forurensere ofte står helt utenfor avgiftssystemet. For helse- og sosialrelaterte avgifter er det spesielt avgiftene på alkohol som anslås å være for lave i forhold til kostnadene bruken av alkohol påfører samfunnet. Andre forhold enn de tradisjonelle eksterne kostnadene, for eksempel graden av nåtidsskjevhet, kan også vektlegges ved utformingen av optimale avgifter.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Offentlig utvalg via Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4341 - Særavgifter