­
English

Veien til uføretrygd i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth og Knut Røed

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 10

Sammendrag (engelsk)

I denne rapporten kartlegger vi hvilke grupper som har høyest risiko for å bli uføretrygdet. I tillegg undersøker vi trygde- og inntektshistorien til personer som ble uføre i 2002. Hele 14 prosent av den ikke-uføre befolkningen som var mellom 30 og 55 år i 1992 ble uføretrygdet i løpet av perioden 1993 til 2003. Det er store variasjoner i uførerisiko mellom ulike grupper; kvinner er mer utsatt enn menn og personer med lav utdanning har en større sannsynlighet for å bli uføretrygdet enn personer med høy utdanning. Samtidig ser det ut til at forhold på arbeidsmarkedet har stor innvirkning på risikoen for å bli ufør. Våre funn viser at nedbemanninger øker uføresannsynligheten for de ansatte. Et forsiktig anslag tyder på at nedbemanninger foretatt i perioden 1993-2000 i de bedriftene som eksisterte i 1992 forårsaket omlag 5 prosent av nyrekrutteringen til uføretrygd i perioden 1993-2003. En stor andel av dem som ble uføretrygdet hadde lange trygde- og sosialhjelpshistorier bak seg. Hele 45 prosent av de nye uføre mottok trygd eller sosialhjelp så lenge som 10 år før uføretidspunktet.

Nøkkelord:

Uføretrygd, Nedbemanning, Trygdeforløp

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1305 - Trygdeforløp

ISBN:

82-7988-075-5

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet