­
English

Nye avlønningsformer

Forfattere:

Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. Raaum

År:

2005

Referanse:

Bokkapittel
i H. Torp (ed) Nytt Arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning, Gyldendal Akademisk

Sammendrag (engelsk)

Bruken av prestasjonslønn øker i norsk arbeidsliv. Omfanget av slike lønnssystemer er størst i bedrifter uten kollektive tariffavtaler. Men det er viktig å merke seg at det har vært en klar vekst i bruken av prestasjonslønn både innenfor og utenfor områder dekket av tariffavtaler i løpet av de siste 6 årene. Tradisjonelt er lønnssystemene i Norge basert på fastlønn. Men også tariffbestemte lønnssystemer har prestasjons- og resultatbaserte elementer, for eksempel akkord og provisjon, lokale lønnsforhandlinger knyttet til bedriftenes økonomi, og opprykk i stillingssystemet basert på individuelle prestasjoner. De nye formene for prestasjonslønn, som individuelle og gruppebaserte bonuser samt overskuddsdeling, er hyppigere i områder uten tariffavtaler. Veksten i bruk av prestasjonslønn er også størst blant bedriftene utenfor de kollektive avtalene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1154 - Medvirkning, læring og belønning