­
English

Inntektsfordeling og inntektsmobilitet - pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Vestad, Ola Lotherington

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 7

Sammendrag

Bakgrunnen for denne rapporten er arbeidet med pensjonsreformen, og avveiningen mellom hensynet til effektivitet og hensynet til omfordeling som oppstår i denne sammenhengen. Rapporten er ment som et bidrag til økt kunnskap om fordelingen av pensjonsgivende inntekt i Norge, og om kilder til ulikhet i pensjonsgivende inntekt. Innledningsvis er fokuset på hvordan inntektsfordelingen i 2001 påvirkes av forhold som ikke har med lønnsforskjeller å gjøre. Jeg finner at omsorgsarbeid, frivillig deltid og selvvalgt ikke-deltakelse kan forklare inntil 1/3 av inntektene under 4G, og at gruppen som står helt uten pensjonsgivende inntekt reduseres med 60% når det i tillegg er justert for bortfall av inntekt som følge av studier eller avtjening av verneplikt. Videre benyttes to ulikhetsmål til å beskrive hvordan inntektsfordelingen er endret over perioden 1971-2003. Dersom vi ser perioden under ett er ulikheten kraftig redusert blant kvinner, ulikheten blant menn har økt noe, mens ulikheten samlet sett har vært ganske stabil. Ellers er rapporten i stor grad viet til sammenlikning av to kohorter, født med 18 års mellomrom. Vi finner tildels store forskjeller mellom kohortene, og det er særlig kvinners situasjon som er bedret over perioden. Likevel kommer kvinner fortsatt dårligere ut enn menn på de fleste av målene som benyttes.

Nøkkelord:

pensjonsgivende inntekt, inntektsfordeling, inntektsmobilitet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1319 - Inntektsfordeling og pensjon

ISBN:

82-7988-071-2

Kontakt:

olavestad@hotmail.com, knut.røed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet