­
English

Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf og Jo Thori Lind

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Rapporten tar for seg driftstilskuddet til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Driftstilskuddet gis i form av tre deler: Basis-, medlems- og skjønns-tilskudd. Rapporten drøfter hvordan regelendringen i 2005 har påvirket tilskuddet til organisasjonene, samt organisasjonenes insentivene til å slå seg sammen. Videre antydes hvordan ordningen kan justeres for å oppfylle Sosial- og helsedirektoratets målsettinger.

Nøkkelord:

Tilskuddsordningen, funksjonshemmede,insentiv,organsiasjoner.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4481 - Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

ISBN:

82-7988-066-6

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Sosial- og helsedirektoratet