­
English

En empirisk analyse av indeksprissystemet i det norske legemiddelmarkedet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Haabeth, Tonje

År:

2005

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

I mars 2003 ble indeksprissystemet innført for å intensivere konkurransen i legemiddelmarkedet og bidra til økt forbruk av generika. Dette skulle igjen redusere priser og dermed folketrygdens samlede utgifter. Rapporten ser på indeksprissystemets virkning på konkurransen i legemiddelmarkedet. Resultatene viser at markedsandelene til originalpreparater har falt på bekostning av økte markedsandeler for generika etter innføringen av systemet - og indeksprissystemet ser ut til å ha hatt den ønskede effekten på konkurransen i markedet.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Rikstrygdeverket
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4452 - Prisregulering av legemidler

ISBN:

82-7988-059-3

Finansiering:

Rikstrygdeverket