­
English

Bedriftsnedleggelse og klimakvoter i norsk industri

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, R., A. Raknerud

År:

1999

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Sammendrag (engelsk)

Vi vurderer i hvilken grad et kvotesystem for klimagasser vil lede til økt bedriftsnedleggelse i norsk industri. Analysen er gjennomført under en antakelse om en kvotepris på 125 koner pr. tonn CO2-ekvivalent, og at kvotesystemet hadde blitt innført i 1996. Vi benytter en modell for bedriftsnedleggelse der bedriften tar hensyn til både nåværende og fremtidig lønnsomhet når den avgjør om driften skal fortsette. Bedriften utnytter all tilgjengelig informasjon på en rasjonell måte når den predikerer fremtidig lønnsomhet. Bedriften legges ned hvis verdien av å legge ned driften er høyere enn verdien av å fortsette driften. Vi finner at innføring av et kvotesystem gir bare en liten økning i sannsynligheten for bedriftsnedleggelse. Hvis kvotesystemet suppleres med driftsbetingede gratiskvoter (hver bedrift mottar hvert år en kvotemengde så lenge den er operativ), motvirkes effekten av kvotesystemet. Moteffekten er relativ beskjeden siden kvotesystemet stort sett gir små utslag i nedleggelsessannsynlighetene. Økningen i nedleggelsessannsynligheten i 1996 er avhengig av når kvotesystemet innføres. Nedleggelsessannsynligheten i 1996 er lavere jo lenger frem i tid kvotesystemet innføres.

Nøkkelord:

Klimakvoter, bedriftsnedleggelse, dynamisk programmering

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3304 - Bransjeeffekter av klimakvoter

ISBN:

ISBN 82-7988-005-4

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no, www.frisch.uio.no, tlf 22958811

Finansiering:

Kvoteutvalget