­
English

Pliktige elsertifikater

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoel, Michael og Rolf Golombek

År:

2005

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Vi drøfter ulike virkemidlers effektivitet for å realisere mål i energi- og miljøpolitikken. Spesielt drøfter vi virkemiddelet pliktige elsertifikater, som innebærer at noen produsenter har rett til å selge sertifikater, mens andre er pliktige til å kjøpe sertifikater. Vi argumenterer for at ingen av målene i) effektiv produksjon og forbruk av kraft, ii) lavere utslipp av CO2, iii) begrensede naturinngrep ved kraftutbygging, og iv) høy forsyningssikkerhet for kraft kan realiseres kostnadseffektivt ved bruk av pliktige elsertifikater. Derimot kan et ”kvasimål” om omfanget av fornybar kraft realiseres kostnadseffektivt med pliktige elsertifikater, men det er vanskelig å begrunne hvorfor myndighetene skal ha et slikt mål. Dersom myndighetene likevel har et slikt mål, er det fornuftig med en eller annen form for tilskuddsordning til fornybar kraftproduksjon. Pliktige elsertifikater innebærer at støtten til fornybar kraft fullt ut finansieres gjennom en avgift på samlet bruk av kraft. En slik finansiering er ikke i samsvar med samfunnsøkonomiske prinsipper for hvordan støtteordingen bør finansieres: I et samfunnsøkonomisk perspektiv bør støtteordningen for fornybar kraft betraktes på lik linje med alle andre offentlige utgifter.

Nøkkelord:

Pliktige elsertifikater, effektivitet, mål-middel, usikkerhet, kvoter, elavgift

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3353 - Pliktige elsertifikater

ISBN:

82-7988-057-7

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Finansdepartementet