­
English

Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Brekke, Kjell Arne

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 8

Sammendrag (engelsk)

Rapporten diskuterer hvordan teorien for realopsjoner kan benyttes til å tallfeste verdien av fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekter. Fleksibilitet gjelder valg av oppstarttidspunkt, dimensjonering, koblede prosjekter og fleksibel drift. I alle tilfeller er verdien av fleksbilitet avhengig av at ny informasjon benyttes. Rapporten diskuterer empiriske studier av hvordan ny informasjon benyttes. Flere studier indikerer at informasjon om nytte og kostnader har liten påvirkning på prioriteringene av ulike prosjekter, og ulike forklaringer på disse observasjonenen diskuteres. Det konkluderes med at selv om det potensielt er store realopsjonsverdier i offentlige investeringsprosjekter, er det i de fleste tilfeller liten grunn til å tro at disse verdiene kan realiseres.

Nøkkelord:

Realopsjoner, investering under usikkerhet.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Concept-programmet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2341 - Concept - Incentivmekanismer og kontraktstyring

ISBN:

82-7988-054-2

Kontakt:

k.a.brekke@frisch.uio.no, www.frisch.uio.no, tlf 22 95 88 19

Finansiering:

Concept-programmet