­
English

Regionale virkninger av økte elektrisitetspriser til kraftkrevende industri

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

von der Fehr, N.H.M., T. Hjørungdal

År:

1999

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Rapporten inneholder en studie av regionale omstillinger som følge av at kraftkrevende industri eventuelt stilles overfor mer markedsbestemte betingelser for elektrisk kraft. De samfunnsøkonomiske virkninger av økte elektrisitetspriser vil avhenge av tre forhold: (i) den direkte kostnadsvirkning for de kraftkrevende bedrifter, (ii) de utløste omstillinger i disse bedrifter, samt (iii) lokalsamfunnets omstillingsevne. Med utgangspunkt i informasjon om bedriftenes nåværende kraftkontrakter og sysselsetting analyserer vi kostnadseffekten og de direkte omstillingsimpulser av økte kraftpriser. Når det gjelder lokalsamfunnets evne til å håndtere en omstilling i den kraftkrevende industri avhenger den av en rekke forhold. Vi har delt disse inn i tre grupper, relatert til henholdsvis det lokale næringsliv, det lokale arbeidsmarked og økonomien i offentlig sektor (hensyn tatt til særlige, statlige overføringer). For hver hovedgruppe av indikatorer har vi konstruert en samleindikator, som er ment å oppsummere henholdsvis næringslivets omstillingsevne, arbeidsmarkedets fleksibilitet og offentlig sektors beredskap for å møte lokale omstillinger. Med utgangspunkt i samleindikatorene har vi foretatt en totalanalyse av lokalsamfunnenes omstillingsevne. Vi har også analysert hvilke regioner som er særlig utsatt for omstillinger i den kraftkrevende industri. Dette har vi gjort fra to forskjellige innfallsvinkler. Først gjennomfører vi en bransjevis gjennomgang av kraftkrevende industri, for å belyse virkningene av eventuelle omstillinger i de ulike deler av industrien. Dernest fokuserer vi på de mest utsatte regioner. Ved å eliminere de bedrifter som har de minst gunstige kraftkontrakter og de lokalsamfunn der kraftkrevende industri spiller en beskjeden rolle, finner vi de regioner som kan bli mest utsatt for relativt store omstillinger i kraftkrevende industri. Det er i disse regioner den lokale omstillingsevne vil være av særlig betydning.

Nøkkelord:

omstillinger, kraftkrevende industri, kraftpriser, regionaløkonomi

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

82-7988-004-6

Kontakt:

n.h.m.v.d.fehr@econ.uio.no, tlf 22 85 51 40

Finansiering:

Miljøverndepartementet