­
English

Lønnsomhet ved ulike virkemidler i internasjonal klimapolitikk

Forfattere:

Aune, F. R., S. Kverndokk, L. Lindholt og K. E. Rosendahl

År:

2004

Referanse:

Økonomisk forum

s. 41-48, nr. 4/5

Sammendrag (engelsk)

I denne artikkelen ser vi på hvordan ulike klimapolitiske virkemidler som CO2-avgifter og subsidier til fornybar energi, påvirker lønnsomheten for produsenter av fossile brensler, gitt at et globalt klimamål skal nås på lang sikt. Modellanalysene viser at CO2-avgifter i større grad enn teknologisubsidier reduserer lønnsomheten på kort sikt, fordi konkurransen fra CO2-frie energikilder ikke blir særlig merkbar før etter noen tiår. Denne konklusjonen gjelder imidlertid ikke alle produsenter. Oljeprodusenter utenfor OPEC taper mest på subsidiering av CO2-fri energi, mens CO2-avgifter bare i liten grad reduserer deres formue. Dette henger sammen med OPECs rolle i oljemarkedet kartellet foretrekker subsidiering i vår analyse.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3112 - Klimaavtaler og teknologisk utvikling