­
English

Samtidig bruk av Trygdeetaten, Arbeidsmarkedsetaten og Sosialtjenesten

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nordberg, Morten og Lars Westlie

År:

2004

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

I dette arbeidsnotatet ser vi nærmere på omfanget av "samtidighet" blant brukere av trygdeetaten, sosialtjenesten og arbeidsmarkedsetaten. Vi ønsker å belyse i hvor stor grad ulike stønadstyper går sammen og hvordan dette varierer med ulike personkjennetegn. Det er verdt å understreke at tabellene er ment som et grunnlag for videre analyser og at det i liten grad trekkes konklusjoner på bakgrunn av tallene.

Nøkkelord:

Velferds-Norge, Trygd, Sosialhjelp, Dagpenger, SATS,

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Forløp av arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-049-6

Kontakt:

www.frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet