­
English

Implisitte skattesatser i pensjonssystemet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nilsen, Guro Engstrøm

År:

2002

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Tema for dette notatet er implisitte skatterater og førtidspensjonering i Norge. Implisitt skatt kan være et velegnet begrep for å si noe om hvilke insentiver pensjonssystemet gir for eldres arbeidsdeltakelse. Først presenteres teori om implisitte skatter. For perioden 1993- 97 beregnes kompensasjonsgrad, implisitte skatterater og skattepress for AFP-pensjonister. Videre blir det sett på hvilken effekt egenskapene kjønn, sektor og utdanning har på disse beregningene, og hvordan en eventuell avkorting av pensjonen ved førtidspensjonering ville slå ut. Resultatene settes i sammenheng med yrkesdeltakelse for eldre, og sammenlignes med tilsvarende internasjonale tall.

Nøkkelord:

Implisitt skatt, skattepress, yrkesdeltakelse, avtalefestet pensjon

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1132 - Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

ISBN:

82-7988-036-4

Kontakt:

frisch@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd