­
English

Riktig satsing i arbeidsmarkedspolitikken?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Raaum, Oddbjørn, Torp, Hege og Røed, Knut

År:

2002

Referanse:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

s. 167-184Nummer i serie: 117

Sammendrag (engelsk)

Artikkelen oppsummerer hva vi kan lære av nyere forskning vedrørende effekter av ar-beidsmarkedstiltak. Norske arbeidsmarkedstiltak synes jevnt over å ha positiv effekt på deltagernes framtidige yrkeskarriere, med et mulig unntak for særskilte ungdomstiltak. Et-ter en viss tids ledighet kan dessuten krav om tiltaksdeltagelse være et effektivt virkemid-del for å forebygge passivitet blant dagpengemottagere. Et slikt "aktivitetskrav" er et aktuelt alternativ til forslag som er reist om en ubetinget forkortelse av dagpengeperioden. Det er en tendens til at arbeidsmarkedstiltak har størst positiv effekt i tider med relativt høy etterspørsel etter arbeidskraft. Omfanget av arbeidsmarkedstiltakene bør derfor holdes på et mer stabilt nivå enn det svingningene i arbeidsmarkedet isolert sett skulle tilsi.

Nøkkelord:

tiltakseffekter

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1311 - Nyttiggjøring av erfaringer fra evalueringer av arbeidsmarkedstiltak

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet