­
English

Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik, Knut Røed og Steinar Strøm

År:

2002

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste studiene som har blitt gjort både i Norge og i andre land om sammenhengen mellom økonomiske incentiver og yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere, særlig overgangen til pensjonering. Hovedvekten er lagt på empiriske studier, men rapporten gir også en oversikt over teoretiske analyserammer for pensjoneringsatferd. Siktemål har vært å trekke ut informasjon om hvordan incentiver og atferd henger sammen, og spesielt relevansen av resultatene for Norge. Det har blitt lagt vekt på å ta hensyn til ulikheter i design mellom de omtalte studiene, og trekke ut mest mulig sammenliknbare resultater.

Nøkkelord:

Pensjonering, yrkesdeltakelse, insentiver

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Pensjonskommisjonen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1411 - Yrkesaktivitet, pensjoneringsatferd og økonomiske incentiver

ISBN:

82-7988-032-1

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Pensjonskommisjonen