­
English

Utstøting fra arbeidsmarkedet og tiltaksapparatets rolle

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nordberg, Morten og Knut Røed

År:

2002

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Rapporten beskriver strømmene mellom ulike trygdetilstander og arbeidsstyrken. Det fokuseres særlig på hvilke faktorer som påvirker om langtidssykemeldte og yrkeshemmede kommer tilbake til arbeidsstyrken eller ikke. I tillegg ser vi på hva slags historie nye uførepensjonister har forut for vedtaket om denne typen pensjon. Vi finner at mange langtidssykemeldte har problemer med å komme ut av en tilstand som trygdet. Det å delta på yrkesrettet attføring fører bare i begrenset omfang til at man helt kan forlate en tilstand som trygdet. Det kan også se ut som om problemer med å få fotfeste i arbeidsmarkedet kan være en medvirkende årsak til at enkelte forblir trygdemottakere.

Nøkkelord:

Trygd, utstøting, arbeidsledighet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Forløp av arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-030-5

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no, morten.nordberg@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet