­
English

Forklaringer på forskjeller i effektivitet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Førsund, Finn R. og Dag Fjeld Edvardsen

År:

2002

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

I Edvardsen og Førsund (2001) ble det påvist store effektivitetsforskjeller som venter på sine forklaringer. I dette notatet utdypes det nærmere hvilke forhold som kan forklare effektivitetsforskjeller, og mulig bruk av effektivitetsundersøkelser diskuteres. Et mindre antall helse- og sykepleieravdelinger har vært brukt som utgangspunkt for mer konkret granskning av årsaker. Avdelingene har tilhørt to grupper; avdelinger med lave effektivitetstall og avdelinger med høye. Representanter for høgskolene har sjekket data grundig og kommet med korrigerte tall i forhold til opplysninger sendt til DBH og ForskDok. Dette medførte til dels store korrigeringer, og også effektivitetstallene ble endret. Men inndelingen i de to gruppene holdt seg. For fremtidig bruk av effektivitetsundersøkelser i høgskolesektoren er det helt nødvendig at det utarbeides data for relevante variable for ressursbruk og produksjon, og at definisjonene av disse variable er entydige og oppfattes likt av alle skoler, slik at man kan stole tilstrekkelig på kvaliteten. Rapportering til DBH og ForskDok bør gjennomgås med fokus på bedre relevans og konsistens enn nå for å kartlegge ressursbruk og produksjon. Data bør bare samles inn én gang på det laveste interessante nivå, og så aggregeres etter behov. Det må tas stilling til hvem som eventuelt skal stå for gjennomføring av effektivitetsundersøkelser. Det kreves teknisk kompetanse og også en mer generell forståelse i høgskolemiljøene for hva effektivitetsundersøkelser innebærer.

Nøkkelord:

Effektivitet, høgskoler, DEA, DBH, ForskDok

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

82-7988-028-3

Kontakt:

f.r.forsund@econ.uio.no