­
English

Empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C. og Finn R. Førsund

År:

2001

Referanse:

Økonomisk forum

Nr 6, s. 22-29

Sammendrag (engelsk)

Internasjonalt har det foregått en rask utvikling av metoder og begreper innenfor effektivitets- og produktivitetsmåling de siste par tiårene, og et stort antall empriske arbeider har også etterhvert blitt publisert. I denne artikkelen vil vi kort drøfte feltets status, og summarisk se på enkelte av de resultatene som er funnet i studier av offentlig virksomhet i Norge.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2102 - Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektor