­
English

Miljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar Rosendahl

År:

2001

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Rapporten drøfter virkninger av økt utvinning av gass i Norge på utslippene av CO2 i Vest-Europa. Diskusjonen er organisert rundt en numerisk simuleringsmodell for energimarkedene i Vest-Europa. Vi finner at økt utvinning av gass i Norge reduserer totalutslippene av CO2 i Vest-Europa på kort sikt. Hvis den økte gassmengden alternativt eksporteres, reduseres fremdeles nettoutslippene på kort sikt, men reduksjonen er mindre enn om gassen benyttes til produksjon av gasskraft. På lang sikt er miljøeffekten kritisk avhengig av om det er tillatt med investeringer i atomkraft.

Nøkkelord:

Gasskraft, gasseksport, CO2 utslipp

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3103 - Miljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft

ISBN:

82-7988-023-2

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd