­
English

Sunn skatteveksling

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

2022

Referanse:

Rapport fra Nasjonalforeningen for folkehelse

Sammendrag

PÅ TIDE MED SUNN SKATTEVEKSLING I Norge er vi sykere enn vi trenger å være og vi dør før vi bør. Mye av årsaken til dette er levevaner som øker risiko for helseproblemer og alvorlig sykdom. For høyt konsum av usunn mat og drikke er en viktig årsak til det høye omfanget av ikke-smittsom sykdom som kreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Nær 90 prosent av sykdomsbyrden vår er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer. Dette er en situasjon det går an å gjøre noe med gjennom bedre tilrettelegging for gode helsevalg. I 2030 skal vi ha nådd FNs bærekraftsmål om å redusere omfanget av ikke-smittsom sykdom. Med økende forekomst av overvekt og fedme i befolkningen, som igjen gir økt risiko for sykdom, er vi ikke i rute til å nå dette målet. Ikke-smittsom sykdom har dessuten en høy kostnad for mennesker som rammes og for fellesskapet. Det er nødvendig med innsats for å forebygge helseproblemer og bidra til at folk lettere kan ta vare på egen helse gjennom å få et sunnere kosthold. Prisvirkemidler er noe av det mest effektive vi kan bruke for å påvirke hva folk spiser og drikker. En strategi som gjør den sunne maten billigere og den usunne maten dyrere vil kunne gi helsegevinster på befolkningsnivå raskt. Sunn skatteveksling handler om nettopp dette: Å bruke avgifter og subsidier til å oppnå en slik veksling mellom det sunne og det usunne. Dette er en strategi som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og våre egne helsemyndigheter, ved Helsedirektoratet. Sunn skatteveksling handler ikke om å øke inntektene til staten, men om å skyve forbruk fra det usunne til det sunne. Hensyn til helse kan ikke vurderes uten hensyn til klima og bærekraft. Klimaendringene kan påvirke helsen vår, og forbrukeren må oppmuntres til å velge bærekraftig. Sunn skatteveksling bør derfor ha et tydelig bærekraftperspektiv, og dette forutsetter at vi tar hensyn til miljø, folkehelse og reduserer sosial ulikhet. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er på tide å utforme et system for sunn skatteveksling hvor vi avgiftsbelegger usunn mat og drikke og subsidierer sunne mat- og drikkevarer. Bruk av slike prisvirkemidler er komplekst. For eksempel er virkningen av pris sterkere på noen produkter enn andre, mens noen matvaregrupper kan være vanskelig å kategorisere. Når vi skal få til endring i Norge, starter vi klokt nok ofte med en utredning. For å bidra konstruktivt inn i et slikt arbeid, har Nasjonalforeningen for folkehelsen bedt en av landets fremste helseøkonomer, Snorre Kverndokk, om å lage denne rapporten for å beskrive mulighetene som ligger her og lage et forslag til mandat for en slik utredning. Her gir han også en klar anbefaling om å ta sunn skatteveksling på alvor gjennom en utredning som går konkret inn på utforming av avgiftene og størrelsen på dem. Dette utvalget bør være et ekspertutvalg som gis tid og romslig nok budsjett til å konkludere på dette. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det ikke fi nnes noen grunner til å vente med å sette i gang med dette arbeidet. Med dette førsteutkastet til mandat bør regjeringen umiddelbart kunne nedsette en ekspertgruppe som kan utrede hvordan avgifter og subsidier kan innrettes i praksis for å nå målene om bedre folkehelse, reduserte helseforskjeller og bærekraftig utvikling. Nasjonalforeningen for folkehelsen takker med dette Snorre Kverndokk for hans arbeid med rapporten. Kverndokk er ansvarlig for rapportens faglige innhold.