­
English

Koronaledighetens sosiale gradient

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Alstadsæter, Annette, Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Knut Røed, Oddbjørn Raaum

År:

2022

Referanse:

Magma

2/22, 101-110

Sammendrag

Vi studerer virkningene av koronakrisen på arbeidsledighet blant personer som var i jobb da krisen startet. Vi undersøker hvordan ledighetseksponering har variert på tvers av tre ulike dimensjoner: posisjon i lønnsfordelingen før krisen, landbakgrunn og utdanning. Vårt mål for ledighetseksponering omfatter tapt arbeidstid grunnet permittering, oppsigelse eller redusert avtalt arbeidstid, målt som andel av avtalt arbeidstid i februar 2020. Resultatene våre bekrefter en sosial gradient i arbeidsledigheten. Det relative fallet i arbeidstid var størst blant dem som vanligvis opplever å falle utenfor arbeidslivet i kriser, nemlig personer med lav alderskorrigert inntekt i utgangspunktet, innvandrere og personer med lav utdanning. Omfanget av ledighetseksponering har i stor grad vært knyttet til kjennetegn ved bedrift og yrke, og arbeidstakere i offentlig sektor har i svært liten grad vært rammet. Når vi korrigerer for observerbare kjennetegn, finner vi at jobb- og personkjennetegn forklarer hele forskjellen i ledighetseksponering mellom utdanningsgrupper, mens den sosiale gradienten består for lavinntektsgrupper og innvandrere.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 316475
Frisch prosjekt: 1137 - The corona crisis and its economic consequences

Oppdragsgiver: NFR via NMBU
Oppdragsgivers prosjektnr.: 315769
Frisch prosjekt: 1677 - Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis