­
English

Why people oppose trade institutions – On morality, fairness and risky actions

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hauge, K. E., S. Kverndokk and A. Lange

År:

2021

Referanse:

Andre skrifter
CESifo WP no.9456

Sammendrag

Hvorfor er det motstand mot handel av visse varer og tjenester?
Hvorfor er det motstand mot frivillig handel av visse varer? I utgangspunktet fremstår frivillig handel som noe alle bør være tilhengere av. Hvis ingen er forpliktet til å handle, kan mulighetene for handel bare gjøre at man kommer bedre ut. Et slikt liberalt syn på at mennesker skal stå fritt til å forfølge sin egen idé om et godt liv uten innblanding fra samfunnet har fått betydelig støtte og motivert til globaliseringsideer og implementering av markedsbaserte virkemidler, som f.eks. handel med utslippskvoter.

Ikke desto mindre har spesifikke handelsinstitusjoner blitt møtt med betydelig skepsis og kritikk. Litteraturen har pekt på ulike grunner til dette, som etiske, at handel reduserer motivasjon til å opptre riktig, ulike muligheter til å påvirke utfallet av handel og rettferdig fordeling av handelsgevinster.

I vårt arbeid har vi studert to potensielle grunner for motstand mot handel; man har ulike forutsetninger for å påvirke utfallet av handel slik at gevinstene blir ulikt fordelt, og at handel kan utsette noen for større risiko for dårlige utfall. Vi har studert dette ved hjelp av både en spørreundersøkelse og et eksperiment. Den samme populasjonen er brukt i begge deler; 854 personer bosatt i USA.

I spørreundersøkelsen studerte vi motstand mot handel med blant annet organer, seksuelle tjenester og utslippskvoter for klimagassutslipp. Vi finner betydelig motstand mot handel, men svarene varier for de ulike varene, med størst motstand mot organhandel og salg av seksuelle tjenester, og minst motstand mot kvotehandel. Basert på svarene, finner vi også at motvilje mot å påføre andre risiko er en viktig faktor for motstand mot handel.

Eksperimentet vi utførte ga ytterligere innsikt i deltakernes motivasjon. I dette eksperimentet var varen man kunne handle med nøytralt utformet slik at vi kunne rendyrke fordelingsaspektet og risiko. Deltagerne ble inndelt i ulike grupper som varierte i inntektsnivå (rik og fattig) og en vare som kunne påvirke inntektsnivået (god og dårlig helse). Selv om eksperimentet var nøytralt utformet, tok vi utgangspunkt i organhandel i utformingen, slik at de med god helse kunne selge en vare til de med dårlig helse. Dette ville være risikabelt for de med god helse, men ville redusere risikoen for dårlige utfall for de med dårlig helse. Vi finner både risiko og urettferdige fordelingen av gevinster fra handel som viktige årsaker til at folk ikke ønsker handelsregimer. Samtidig finner vi at motstanden mot handel er delvis er egennyttig. Et interessant resultat er at det var betydelig mindre motstand mot en handelsinstitusjon når folk var bak et «uvitenhets slør» og ikke kjente sitt inntektsnivå eller (abstrakt definerte) helsetilstand, og dermed hvordan handel påvirket risiko. I tillegg ville en jevnere fordeling av gevinstene fra handel slik at de i større grad kom de fattige til gode, reduserer den utbredte motstanden mot handel.

Nøkkelord:

trade, morality, fairness, distribution, experiment

JEL:

C900, D630, I140

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 268174
Frisch prosjekt: 3185 - Sustainable transformation to sustainability