­
English

Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Cools, Sara, Henning Finseraas, Ole Røgeberg

År:

2021

Referanse:

American Journal of Political Science

Online

Sammendrag

Spørsmålet om innvandring fører til økt oppslutning om "innvandringsskeptiske" partier har vært gjenstand for en omfattende empirisk litteratur. I en meta-analyse gjennomgår Henning Finseraas, Sara Cools og Ole Røgeberg resultatene fra studier med forskningsdesign egnet for kausale analyser. De viser at konklusjonene man kan trekke fra denne litteraturen som helhet avhenger sterkt av hvilke antagelser man legger til grunn. Mer spesifikt finner de at effekt-anslag er systematisk mindre dess mer presise studiene er, noe man ville forvente dersom statistisk signifikante funn i større grad ble rapportert og publisert. Ved å sammenholde analyser gjort under ulike antagelser, konkluderer de med at effekten av innvandring mest sannsynlig er liten i gjennomsnitt - men at man ikke kan utelukke betydelige effekter (både positive og negative) i spesifikke kontekster.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: NFR 270687
Frisch prosjekt: 1674 - Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses