­
English

Hjelpesøkende atferd blant brukere av illegale rusmidler

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole og Willy Pedersen

År:

2021

Referanse:

Tidsskriftet Den norske legeforening

Sammendrag

Kan frykten for straff gjøre at brukere av illegale rusmidler lar være å oppsøke relevant helsehjelp? I en artikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforening beskriver Ole Røgeberg og Willy Pedersen resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført blant brukere av nettstedet rusopplysningen.no. Deltakerene i undersøkelsen utgjør en relativt "usynlig" gruppe som i liten grad har vært pågrepet av politiet eller mottatt behandling som identifiserer dem som brukere i offentlige registre. En betydelig andel (36%) av de 2 485 svarene som ble analysert oppga å ha unnlatt å fortelle helsevesen om bruk i situasjoner der dette ville vært relevant informasjon. 14% mente å ha hatt behov for rusbehandling, men to tredjedeler av disse hadde unnlatt eller utsatt å be om behandling. Av de 815 som hadde opplevd minst en akutt rusrelatert episode (f.eks. venn med illebefinnende) hadde 82 (10 %) opplevd at man utsatte og 330 (41 %) at man unnlot å tilkalle ambulanse. Frykt for politiet var den hyppigst oppgitte begrunnelsen for at ambulanse ikke ble tilkalt i disse situasjonene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Bruk av egen kompetansetid
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4901 - Kriminalisering av narkotikabruk - konsekvenser for brukeradferd.