­
English

Are carbon prices redundant in the 2030 EU climate and energy policy package?

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Aune, F.R. and R. Golombek

År:

2021

Referanse:

The Energy Journal

42(3), 233-277

Sammendrag

I 2018 inngikk EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Det europeiske råd en avtale om klima- og energimål for 2030. Utslippene av drivhusgasser skulle reduseres med 40% (sammenliknet med 1990), fornybar energiproduksjon skulle dekke 32% av energikonsumet og energieffektiviteten skulle forbedres med 32,5% (sammenliknet med 2005). Vi analyserer disse målene ved å bruke en stor numerisk modell for de europeiske energimarkedene, LIBEMOD. Modellen dekker 30 europeiske land, omfatter hele verdikjeden for en rekke energibrensler og tillater at elektrisitet kan fremstilles med enten konvensjonelle teknologier, kraftverk utstyrt med karbonfangst eller fornybare teknologier, spesielt sol- og vindkraft. Vi finner at målene for fornybarandel og bedret energieffektivitet er satt så høyt at de sammen reduserer utslippene av drivhusgasser med 50%, dvs. mer enn den politiske målsettingen om en 40% reduksjon. Dette betyr at det ikke er nødvendig med en egen karbonpolitikk i Europa for å nå klimamålene for 2030. Imidlertid oppnås ikke den realiserte utslippsreduksjonen kostnadseffektivt. Hvis EU kun hadde en målsetting om å redusere utslippene av drivhusgasser med 50%, kan den årlige verdiskapningen i Europa økes med 0.6% sammenliknet med tilfellet der de tre klima- og energimålene pålegges. I artikkelen drøfter vi også hvordan en høyere fornybarandel enn 32%, og en kraftigere forbedring av energieffektiviteten enn 32,5%, vil påvirke utslippene av drivhusgasser, og hvordan politikkinstrumenter må justeres for å realisere disse alternative målene. Artikkelen bidrar også til litteraturen om modellering av energimarkeder, spesielt hvordan sol- og vindkraft kan modelleres og kalibreres i en numerisk energimarkedsmodell.

Nøkkelord:

climate policy, renewables, energy efficiency, energy modeling, EU 2030

JEL:

Q28; Q41; Q48; Q54

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 243626
Frisch prosjekt: 3149 - Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power