­
English

The effects of competition and bundled payment on patient reported outcome measures after hip replacement surgery

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Goude, F., Kittelsen, S.A.C., Malchau, H., Mohaddes, M. & Rehnberg, C.

År:

2021

Referanse:

BMC Health Services Research

21, 387

Sammendrag

Bakgrunn: Konkurransefremmende reformer og økonomiske insentiver blir stadig mer introdusert over hele verden for å forbedre ytelsen til helsetjenester. Denne studien vurderer en reform fra 2009 for planlagte innsettinger av hofteprotese i Stockholm, Sverige. Reformen innebar pasientvalg av leverandør, fri etablering av nye leverandører og en samlet betalingsmodell. Studien hadde som mål å undersøke reformens effekter på kvalitet målt ved pasientrapporterte utfallsmål (PROM) for helsegevinst (som indikert av EQ-5D-indeksen og en visuell analog skala (VAS)), smertereduksjon (VAS) og pasienttilfredshet (VAS) ett og seks år etter operasjonen. Metoder: Ved hjelp av data på pasientnivå samlet fra flere nasjonale registre, brukte vi en kvasi-eksperimentell forskningsdesign. Data ble samlet inn for elektive primære totale hofteutskiftninger som ble utført mellom 2008 og 2012, og inneholder informasjon om pasientdemografi, kirurgi og PROM ved operasjonen og etter seks år. Totalt ble 36 627 observasjoner inkludert i analysen. Entropibalansering ble anvendt for å redusere forskjeller i observerbare egenskaper mellom behandlingsgrupper. Dernest ble det utført forskjell- i forskjellsanalyser (difference in difference) for å eliminere uobserverte tidsinvarante forskjeller mellom behandlingsgruppen og kontrollgruppen og å estimere kausale sammenhenger. Resultater: Entropibalansering var vellykket for å skape balanse i alle kontrollvariable mellom behandlingsgruppene. Ingen signifikante effekter av reformen ble funnet på noen av de inkluderte PROM-ene ved ett- og seks års oppfølging. Sensitivitetsanalyser viste at resultatene var robuste. Konklusjoner: Konkurranse og samlet betaling hadde ingen innvirkning på kvaliteten på hofteutskiftingskirurgi målt ved PROMs, smertereduksjon og pasienttilfredshet. Studien gir viktig innsikt i den begrensede kunnskapen om effekten av konkurranse og økonomiske insentiver på PROMs.

Nøkkelord:

Patient reported outcome measures, Competition, Bundled payment, Quality, Difference-in-difference analysis, Total hip replacement, Entropy balancing, Patient choice, Economic incentives, Propensity scores

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via UiO HELED
Oppdragsgivers prosjektnr.: NFR 296114
Frisch prosjekt: 4118 - Norsk senter for helsetjenesteforskning - NORCHER (Frisch partner)