­
English

Ny hovedrapport fra FNs Klimapanel: Mer enn naturvitenskap

Forfattere:

Kverndokk, S. og L. Lorentsen

År:

2001

Referanse:

Økonomisk forum

nr. 3, s. 6-11

Sammendrag (engelsk)

Det er ingen uenighet om at konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren har økt siden førindustriell tid. Det er imidlertid uenighet og usikkerhet om hvilke konsekvenser en slik endring av atmosfærekjemien vil få. Den tredje hovedrapporten fra FNs Klimapanel antyder at de viktigste (fysiske) konsekvensene kan bli at den globale middeltemperaturen øker med mellom 1.4 og 5.80 Celsius i løpet av de neste hundre årene, at havnivået vil stige med mellom 0.1 og 0.9 meter, og at vi vil få hyppigere tilfeller av ekstreme værforhold. Enten verdenssamfunnet prøver å tilpasse seg klimaendringene eller prøver å unngå dem, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: IPCC
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3302 - FN’s klimapanel