­
English

Impact of the school environment on medical treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A population-wide register data study of School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS)

Forfattere:

Borgen, N.T., Frønes, I. and O.Raaum

År:

2021

Referanse:

Child Development

Forthcoming

Sammendrag

I denne artikkelen ser forfatterne nærmere på om PALS har påvirket elevenes bruk av ADHD-medisiner, hentet fra Reseptregisteret. Forfatterne Borgen, Frønes og Raaum finner at PALS reduserer sannsynligheten for ADHD-medisiner i 14-16 årsalderen med 12 prosent. Denne reduksjonen drives hovedsakelig av høyrisikoelever som gikk i barneskoler som implementerte PALS med høy fidelitet.

For beskrivelse av hele prosjektet, se lenke under til prosjektets hjemmeside.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 238050
Frisch prosjekt: 1106 - Langtidseffekter av skoleprogrammer i Norge