­
English

The potential of anti-bullying efforts in preventing academic failure and youth crime. A case using the Olweus Bullying Prevention Program (OBPP)

Forfattere:

Borgen, Nicolai Topstad, Dan Olweus, Lars Johannessen Kirkebøen, Kyrre Breivik, Mona Elin Solberg, Ivar Frønes, Donna Cross and Oddbjørn Raaum

År:

2021

Referanse:

Prevention Science

Forthcoming

Sammendrag

I artikkelen studerer Borgen, Olweus, Kirkebøen, Breivik, Solberg, Frønes, Cross og Raaum mulige langsiktige effekter av Olweus på karakterer, frafall i videregående skole og ungdomskriminalitet for alle elevene (uansett om de har vært involvert i mobbing eller ei). Vi finner ingen signifikante forskjeller i utfall mellom elever som opplevde programmet og de som gikk på skolen før det ble innført. Funnet bør sees i lys av at en relativt liten andel av elever blir mobbet. Effektene av å bli utsatt for skolemobbing må derfor være svært store for at vi skal kunne forvente at programmet skal sette merkbare spor i langtidsutfall på skolenivå. Et begrenset potensial for langsiktige gjennomsnittseffekter er kompatibelt med betydelige programeffekter for individuelle barn som har utsatt andre for mobbing eller selv blitt utsatt for dette.

For beskrivelse av hele prosjektet, se lenke under til prosjektets hjemmeside.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 238050
Frisch prosjekt: 1106 - Langtidseffekter av skoleprogrammer i Norge