­
English

A multi criteria decision analysis (MCDA) for evaluating and appraising government policy responses to non medical heroin use

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Rolles, Steve, Anne Katrin Schlag, Fiona Measham, Lawrence Phillips, David Nutte, Daniel Bergsvik, Ole Røgeberg

År:

2021

Referanse:

International Journal of Drug Policy

In Press, 103180

Sammendrag

Ikke-medisinsk bruk av heroin forårsaker en lang rekke sosiale og helsemessige problemer, fra politisk destabilisering av produsentland til overdosedødsfall og sosial marginalisering blant brukere. Spredningen i type utfall gjør det særlig krevende å balansere og ta inn over seg alle hensyn ved utformingen av politikk. Sammen med en gruppe forskere fra ulike fagfelt deltok Ole Røgeberg på en beslutningskonferanse der disse spørsmålene ble belyst ved hjelp av en «multi-criterion decision analysis» - et strukturert beslutningsverktøy som bryter opp komplekse problemstillinger i mindre delproblemer og eksplisitt vekter hensyn opp mot hverandre for å håndtere avveininger. I praksis betydde dette at fire ulike reguleringsregimer for heroin (strengt forbud, avkriminalisering, statlig regulering og fritt salg) ble sammenlignet på 27 ulike utfall som reflekterte ulike hensyn og verdier. Gruppen som helhet landet på statlig regulering som det mest fordelaktige alternativet, med utdeling av lovlig produsert heroin innenfor rammen av medisinsk vedlikeholdsbehandling som en sentral komponent.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 240235
Frisch prosjekt: 4143 - Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken