­
English

Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Andersen, A.G., S. Markussen, K. Røed

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
IZA Discussion Paper No. 12918

Sammendrag

Pensjonsreformen i 2011 gjorde at mange med Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor arbeidet lengre etter at de ble 62 år, fordi de fikk mer igjen for dette økonomisk enn tidligere årskull. I en ny studie undersøker Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen, og Knut Røed i hvilken grad ulike grupper av arbeidstakere responderte ulikt på denne reformen, og hvilke konsekvenser det eventuelt hadde for inntektsulikhet blant personer over 62 år. Isolert sett medførte reformen en omfordeling av pensjonsformue fra personer som går tidlig ut av arbeidslivet til personer som går ut sent. Siden det er en tendens til at folk med høye inntekter også står lengre i arbeid er det grunn til å tro at denne omfordelingen bidro til økt ulikhet. I prinsippet kunne man tenke seg at dette ble motvirket av at de med lavere inntekter i større grad responderte på reformen ved å arbeide lengre. Men var det dette som skjedde i praksis?

Forskerne måler responsen i aldersgruppen 63-67, både ved andelen som fortsatt er i arbeid, størrelsen på arbeidsinntekten og antall timer en arbeider, og identifiseres ved å sammenligne årskull som nådde tidligpensjonsalder like før og like etter reformen. Ved gruppering etter gjennomsnittlig livsinntekt opp til alder 60, studeres responsen over hele inntektsfordelingen. Hovedfunnet i analysen er at arbeidstilbudet økte omtrent like mye i alle grupper, med unntak av de med aller høyest livsinntekt. I gjennomsnitt økte antallet arbeidede timer i femårsperioden 63-67 med 42%. Og siden effektene på arbeidstilbudet var nokså jevnt fordelt over inntektsfordelingen bidro dette i liten grad til å motvirke den økte ulikheten som fulgte av omfordelt pensjon. Samlet sett bidro dermed reformen av AFPordningen til å øke inntektsulikheten blant de berørte arbeidstakerne. Målt ved Ginikoeffisienten anslår forfatterne at ulikheten i samlet inntekt fra alder 62 og ut livet økte med ca. 17%.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 270875
Frisch prosjekt: 1673 - Inequality and social sustainability of the Norwegian pensjon system after the reform